Som especialistes en...
 • Aconsellar les empreses en tots els aspectes relacionats amb la gestio de la informació i el coneixement: selecció, organització, tractament i difusió.

 • Aconsellar a les organitzacions en el camp de la formació permanent en matèria d'informació i documentació.

 • Actuar com a interlocutor entre els clients i els recursos d'informació.

 • Analitzar requeriments, descripció de funcionalitat i definició del test de proves i validació de la qualitat del sistema d'informació.

 • Assegurar l'explotació tècnica i/o funcional d'un lloc Web, d'una Intranet o una Extranet.

 • Assessorar a les empreses sobre les fonts documentals útils i la seva integració a l'activitat de l'empresa.

 • Confeccionar subproductes derivats de fonts d'informació (dossiers de premsa, anuaris, informes etc.)

 • Definir i avaluar els paràmetres de navegació, ús i qualitat de sistemes i aplicacions.

 • Dissenyar interfícies d'usuaris.

 • Elaborar bibliografies.

 • Elaborar i mantenir llenguatges documentals adients al sistema d'informació i als seus usuaris (tesaures, taxonomies, etc.)

 • Elaborar productes documentals.

 • Formar als usuaris en tècniques i pràctiques documentals.

 • Gestionar fons documentals (tractament, serveis i difusió).

 • Gestionar l'arxiu de l'empresa.

 • Gestionar, dissenyar i desenvolupar els sistemes d'informació en una organització, especialment en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Impartir ensenyaments universitaris sobre ciències de la informació i de la documentació.

 • Realitzar el tractament intel·lectual de qualsevol tipus i suports documentals.

 • Realitzar recerques d'informació especialitzades.

 • Seleccionar i analitzar informació crítica per a l'empresa i sobre l'evolució del seu entorn.

 • Seleccionar i organitzar recursos d'informació amb l'objectiu de facilitar l'accés amb especial atenció a la usabilitat i orientació a l'usuari.

 • Sensibilitzar i motivar als usuaris (interns o externs) en la recerca i la gestió de la informació.

 • Supervisar i gestionar la documentació de caràcter tècnic generada per l'empresa.

 • Transformar una idea de publicació en obra interactiva de caràcter professional, pedagògica, etc.

 • Vetllar per la capitalització de coneixements adquirits o desenvolupats per l'empresa.