Bibliotecaris-documentalistes
  • Analista-indexador – Catalogador. Garanteix el tractament intel·lectual dels documents; extreu dels documents les dades textuals, conceptuals o factuals, les codifica o les formalitza amb la finalitat d'alimentar una base de dades o d'elaborar un producte documental d'alta qualitat.

  • Arxiver d'empresa - Documentalista-arxiver. Té cura, amb finalitat patrimonial, del conjunt dels arxius - inclosos els arxius vius- en el si d'una empresa i els comunica als que en tenen dret.

  • Bibliògraf. Elabora a demanda bibliografies generals o especialitzades sobre un matèria, un autor, un país, una època.

  • Bibliotecari. Té cura d'un fons documental (independentment dels formats) i posa a disposició de qui sol·licita informació i dels usuaris potencials els documents pertinents i útils per satisfer les seves necessitats i interessos. Normalment treballa en el context d'una biblioteca o centre de documentació, tant en un àmbit generalista com especialitzat.

  • Documentalista. Posa a disposició dels seus usuaris la informació sol·licitada, tant conceptual com factual, extreta de diverses fonts, satisfent les seves necessitats d'informació, a un cost i en un termini raonables. Pot exercir en un àmbit generalista o especialitzat.

  • Especialista en productes documentals. Concep i realitza els productes derivats d'informacions primàries o secundàries : anuari, butlletí bibliogràfic, catàleg de recursos, dossier documentals, servei d'alerta, revista de premsa, repertori, lloc web documental, etc.

  • Expert en llenguatges documentals - Ontologista - Expert en taxonomies. Posa a l'abast dels usuaris (usuaris finals i analistes-indexadors), un llenguatge o vocabulari adaptat destinat a millorar la pertinència del sistema d'informació i documentació. Té cura i fa evolucionar un llenguatge documental (tesaure, lèxic, vocabulari, taxonomia).

  • Referencista - Expert en la recerca d'informació. Garanteix la interacció entre els seus clients i els recursos d'informació, analitza i interpreta les necessitats, recerca la informació apropiada per tots els mitjans legals, la processa i la proveeix en les modalitats apropiades.