Presentació
Si esteu interessats en adquirir les publicacions del Col·legi i no us podeu desplaçar, poseu-vos en contacte amb la Secretaria (93 319 76 75 o ) i us les enviarem al vostre domicili.

Els membres del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes reben al seu domicili la publicació Item

Si no sou membre del Col·legi i us voleu subscriure a Item, podeu omplir la butlleta

Segueix-nos!
Twitter  @revistaItem

Item: revista de biblioteconomia i documentació
Item vol ser un mitjà d'expressió, d'informació i de formació permanent per a tots els col·legiats i subscriptors. El seu àmbit temàtic és la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d'obtenció, anàlisi i de difusió de la informació enregistrada en documents de qualsevol suport, i en qualsevol àmbit del coneixement (biblioteconomia, documentació i arxivística en són les més afins).
Item recull treballs originals que expressen experiències, bones pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipaments i serveis d'informació i documentació.


INDEXADA A

 • Base de datos de Ciencias Sociales y Humanas (ISOC)
 • BEDOC
 • Library and Information Science Abstracts (LISA)
 • Resúmenes de Información y Documentación (ReID)
 • Temària  recurs en finestra nova

 • PERIODICITAT

  2 números l'any.


  PREUS

 • Número solt: 30 €
 • Les subscripcions se sol·liciten a la secretaria del Col·legi.
 • Els membres del Col·legi reben la revista gratuïtament.
 • La revista està disponible en accés obert, excepte l'últim número publicat per als que no són membres del Col·legi.

 • PUBLICITAT

  cobdc@cobdc.org
  Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
  Telèfon: 93 319 76 75


  INTERCANVIS

  Es fa intercanvi amb les publicacions que es consideren d'interès per al Col·legi.


  ALTRES OBSERVACIONS

  El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya no aprova ni fa seus els continguts, opinions i dades que continguin els articles i col·laboracions publicats a la revista Item de la mateixa manera que no garanteix la seva licitud, veracitat, i fiabilitat. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.

  El Col·legi Oficial de Biblitecaris-Documentalistes de Catalunya no és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels continguts que puguin produir a tercers. Amb caràcter enunciatiu i mai de limitació, el Col·legi no serà responsable pels danys i prejudicis que es derivin de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirit vers tercers, o la realització d'actes de competència deslleial, publicitat i continguts il·lícits

  La revista Item publica textos originals, és a dir, no acceptarà articles que s'hagin publicat anteriorment en altres revistes o que hagin format part d'altres publicacions. L'autor es compromet a no publicar el mateix treball en una altre publicació sense l'autorització escrita de la revista Item.

  Els autors dels articles publicats a la revista Item tenen el permís de reproduir-los en les seves webs personals o en dipòsits institucionals als quals estiguin vinculats, sempre i quan en citin la font original i la revista estigui disponible en accés obert.

  El Consell editor es reserva el dret a no publicar treballs que no s'ajustin a la política editorial de la revista ni als àmbits de treball dissenyats.

  La llengua de la publicació és el català i el Consell editor de Redacció es reserva el dret de publicar o traduir articles escrits en altres llengües.