Item 47, setembre-desembre 2007
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 47, setembre-desembre 2007
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-4


Article a text complet
Article a text complet

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, avui
Eulàlia Espinàs, Maite Comalat
Pàg. 5-15
Es fa un breu repàs d’alguns dels esdeveniments que en els darrers anys han marcat l’evolució del COBDC: el canvi organitzatiu de les associacions professionals, els canvis en les titulacions, el reconeixement en la funció pública i la valoració en el sector privat i l’aparició de noves professions. Així mateix es fa una anàlisi de les expectatives i demandes dels professionals en base als resultats de dues iniciatives que s’han dut a terme des del Col·legi i que han permès obtenir aquesta informació de primera mà i conèixer així quins són els reptes que es presenten per al futur més immediat.


Article a text complet
Article a text complet

Visualització de la informació: per on començar?
Mireia Ribera Turró
Pàg. 17-40
Es presenten les bases teòriques de la visualització de la informació i els models visuals més estesos actualment amb exemples en el camp de la biblioteconomia i la documentació. Es presenta un model simple per crear visualitzacions amb un exemple demostratiu. S’ofereix una selecció de fonts d’informació del tema per a un coneixement bàsic i per estar al dia.


Article a text complet
Article a text complet

La norma ISO 15489: un marc sistemàtic de bones pràctiques de gestió documental a les organitzacions
José Alberto Alonso, Montserrat García Alsina, M. Rosa Lloveras i Moreno
Pàg. 41-70
La norma ISO 15489 se centra en els principis de la gestió de documents i estableix els requisits bàsics perquè les organitzacions pugin establir un marc de bones pràctiques per a millorar de forma sistemàtica i efectiva la creació i manteniment dels seus documents, donant suport a la política i objectius de l’organització. Respon tant a l’evolució dels plantejaments del records management nord-americà i del recordskeeping australià com a la necessitat d’integrar la gestió de documents amb l’enfocament basat en processos i les normes de gestió de la qualitat. La norma proposa una metodologia específica per a dissenyar i implementar el sistema de gestió de documents, definir els processos tècnics, elaborar les eines principals (quadre de classificació, calendari de conservació, taula d’accés i seguretat) i establir les activitats d’avaluació, medició i aprenentatge que portin a la millora contínua del sistema. També destaca la importància de les metadades per a la gestió dels documents electrònics i assenyala els requisits que aquests haurien de complir. Com a compendi de bones pràctiques de gestió de documents adoptat a nombrosos països, la norma comporta nous reptes i obre noves perspectives als professionals de la informació. Una de les qüestions pendents encara és el desenvolupament d’indicadors que mesurin el rendiment del sistema de gestió de documents i posin de manifest el valor que aporta a la gestió dels processos de negoci de l’organització.


Article a text complet
Article a text complet

El Servei de Biblioteques del Front. La col·lecció conservada a la Biblioteca Pública de Tarragona
Cristina Barbé Aragonès
Pàg. 71-112
Es presenta el catàleg dels llibres del Servei de Biblioteques del Front de la Generalitat de Catalunya que es conserven a la Biblioteca Pública de Tarragona. Es fa un repàs de la història de la creació del Servei de Biblioteques del Front i de les subcentrals de Cervera i de Tarragona per emmarcar la procedència d’aquests llibres. Se’n destaca el contingut polític clarament favorable als principis de la Segona República i el punt àlgid de l’edició de llibres en català a què es va arribar abans de la Guerra Civil. Es fa un repàs de les principals col·leccions de llibres en català durant el període que va dels anys anteriors a la República fins al final de la Guerra Civil. Jesús Domínguez Bordona, bibliotecari i historiador —destinat des de Madrid a Tarragona després de la Guerra Civil per la seva ideologia republicana— va dirigir la Biblioteca Pública de Tarragona des de 1942 a 1963 i, tot i que hi va haver una ordre de depuració, s’aconseguí salvar aquests llibres.


Article a text complet
Article a text complet

Necessitat d’escriure i desitjos de llegir: el llibre protagonista d’històries
Marta Ortega, Nora Vela
Pàg. 113-141
Recull bibliogràfic de novel·les i narracions on els llibres són part substancial dels seus arguments. Apareixen com a testimonis d’històries o com espectadors de la dinàmica narrativa; funcionen com a evocadors de lectures passades o tot arrossegant altres protagonistes del seu món particular (lectors, bibliotecaris, editors, escritors…). La llista de títols correspon a llibres disponibles a Espanya al moment de redactar-la, per tal de facilitar-ne la lectura. A les obres de literatures estrangeres s’adjunten el títol original i la data de la primera edició. Se n’han exclòs els grans clàssics. Als textos introductoris s’ofereixen els comentaris a sis novel·les representatives com a mostra de la varietat de temes i de tractaments i com a incentiu per a lectors impenitents.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 143-165


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 167-168


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español
Pàg. 169-170