Item 38, setembre-desembre 2004
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 38, setembre-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 3-5


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteques i propietat intel.lectual en la societat de la informació: problemes vells i nous

Ramón Casas Vallès
Pàg. 7-30
En l'entorn analògic, l'activitat de les biblioteques discorria a través de pràctiques que funcionaven raonablement bé. La normativa de propietat intel·lectual era adequada per a un tràfic basat en el moviment d'objectes. Els avenços de la tècnica, no obstant, van introduir algunes tensions que van obligar a reajustar les normatives. Les màquines fotocopiadores van estendre l'activitat de la biblioteca a un terreny nou, el de la reproducció. Més recentment, la tecnologia digital ha permès nous objectius que potencien el paper de les biblioteques com a custodis i difusores de la cultura: no només poden distribuir i reproduir, sinó també comunicar obres i prestacions. Algunes d'aquestes possibilitats són vistes com una amenaça pels titulars dels drets de les obres. L'article pretén proporcionar elements per a l'anàlisi dels conflictes jurídics entre aquests titulars i les biblioteques i exposar com el Dret -internacional, comunitari i estatal- els està donant resposta. La materialització de les promeses de la revolució digital, el debat obert amb altres interessants (autors, editors, entitats de gestió, públic) i l'assoliment de solucions equilibrades demanen que el bibliotecari sigui, sinó un expert, sí almenys un bon coneixedor de les qüestions jurídiques que afecten la seva feina.


Article a text complet
Article a text complet

La transposició de la Directiva 2001/29/CE sobre drets d'autor i l'impacte sobre les biblioteques i centres similars: elements per al debat
Patricia Riera Barsallo
Pàg. 31-52
A Espanya encara tenim pendent la transposició de la Directiva 2001/29/CE "relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información", la qual suposarà una modificació del marc legal que regula aquesta matèria. Fins ara, han estat conegudes dues propostes de transposició i serà segurament aquest any -almenys, així ho ha expressat als mitjans de comunicació l'actual ministre de Cultura- quan es durà a terme la modificació de la vigent Llei de propietat intel·lectual. En aquest article s'analitzen els aspectes de la Directiva que més poden afectar el desenvolupament dels serveis que ofereixen les biblioteques i centres similars, prestant atenció als punts que poden ser més conflictius a la llum de les dues propostes que fins al moment s'han plantejat. L'objectiu d'aquesta anàlisi no és altra que posar sobre la taula les diferents qüestions que hi ha en joc: aconseguir un marc legal en matèria de drets d'autor que contempli de forma adequada les necessitats del nostre sector és vital si volem continuar operant a la societat en condicions favorables. En aquest sentit, conèixer el text de la Directiva i les seves possibilitats -i inconvenients- ens donarà avantatges com a sector, ja que podrem defensar millor les necessitats dels nostres usuaris davant els poder públics responsables de dur a terme l'aplicació i consegüent modificació de l'actual marc legal en matèria de drets d'autor.


Article a text complet
Article a text complet

La negociació de llicències de revistes electròniques al CBUC
Núria Comellas, Lluís Anglada
Pàg. 53-68
S'exposa la negociació de llicències d'ús per a revistes electròniques dins el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Una oficina tècnica negocia en nom dels membres del consorci, els preus i condicions d'ús dels recursos d'informació que es decideix subscriure conjuntament. Actuant cooperativament es reforça la capacitat adquisitiva i de decisió de les biblioteques del consorci, que obtenen beneficis en el tracte: millora en les condicions d'accés, del nombre d'usuaris permès, accés a més continguts o menor cost. Els aspectes principals que es negocien són les condicions econòmiques i les d'ús -terminis de durada i extinció del contracte, nombre d'usuaris autoritzats, usos permesos reconeguts per la legislació sobre propietat intel·lectual, obligacions i responsabilitats de les biblioteques (en cas d'ús indegut del producte), garanties i indemnitzacions i quins són els materials subscrits- del recurs subscrit. L'article se centra en la negociació de les condicions d'ús. Des del CBUC s'ha impulsat aquesta forma col·lectiva de contractació, complementària a la que fa cada biblioteca, i s'ha impulsat la creació de la Biblioteca Digital de Catalunya. Des del 1998 s'ha pogut constatar que les condicions de les llicències s'han anat regularitzant i que l'ús dels recursos s'ha incrementat. Per contra, problemes com l'accés perpetu als recursos encara no s'ha resolt.


Article a text complet
Article a text complet

Les llicències d'ús dels recursos digitals
Alice Keefer
Pàg. 69-80
La introducció dels recursos digitals a les biblioteques al llarg de l'última dècada ocasionat el canvi del mitjà fonamental de formació del fons: s'ha passat de comprar els documents a fer-hi possible l'accés. Aquest nou model d'adquisició funciona mitjançant llicències d'ús, que contenen elements que afecten tant els professionals com els usuaris. S'ofereix una visió global de l'estructura i el contingut d'aquests contractes, tot destacant-ne el possible impacte sobre l'accés, la gestió i la utilització dels recursos adquirits amb llicència. Els professionals han de prendre consciència de la responsabilitat que assumeixen quan contracten un recurs digital, tot defensant en la negociació de les condicions els seus propis interessos i també els dels usuaris, actuals i futurs


Article a text complet
Article a text complet

La propietat intel·lectual dels resultats de la recerca en l'àmbit universitari
Àngel Borrego
Pàg. 81-94
S'hi analitza el procés de transmissió dels drets de propietat intel·lectual dels resultats de la recerca universitària. Habitualment les universitats renuncien als seus possibles drets en benefici dels autors que, sovint, quan publiquen un article en una publicació periòdica, assignen els drets a l'editor de la revista. Finalment, aquest ven el producte, en forma de subscripció a les seves publicacions, a les universitats, on s'havia originat el procés. La crisi motivada per l'augment dels preus de subscripció a les publicacions periòdiques, unida a les limitacions que el procés de transmissió dels drets de propietat intel·lectual imposa en l'accés a la informació científica, bàsic per als científics, ja que la difusió dels seus treballs és a la base de la seva promoció, són l'origen del moviment de lliure accés (open access). Aquesta iniciativa intenta retornar al món acadèmic el control dels processos de comunicació i distribució de la informació científica. Finalment, el creixement de la informació electrònica disponible ha provocat que les biblioteques deixin d'adquirir exemplars impresos de les publicacions per a disposar d'accés remot als continguts d'aquestes publicacions en format electrònic. Aquest canvi implica que les biblioteques han de fer front a una sèrie de qüestions de caràcter legal a l'hora d'adquirir la llicència d'ús d'aquests recursos digitals.


Article a text complet
Article a text complet

La legislació sobre el dret d'autor de lloguer i préstec i la convivència en el sector del llibre
Juan Mollá
Pàg. 95-102
El Consell de la Unió Europea adoptà la Directiva 92/100 de 19 de novembre de 1992, sobre drets de lloguer i préstec i altres afins als drets d'autor en l'àmbit de la propietat intel·lectual, amb la convicció de la importància que té per al desenvolupament cultural i econòmic l'adequada protecció de les obres. La implantació de sistemes de compensació a l'autor pel préstec públic en alguns països europeus ha suscitat controvèrsies, sobretot per part del sector bibliotecari. A Espanya, es considera com un impost perjudicial per a les biblioteques. No obstant això, aquest sistemes són una eina fonamental per a la promoció de la cultura i un incentiu per a la creació literària. Tots els integrants del sector del llibre han de cooperar i beneficiar-se mútuament: no es tracta pas de compartir, per a la compensació als autors, un fons destinats ales biblioteques, sinó d'aconseguir-ne un increment substancial que beneficiï totes les parts implicades.


Article a text complet
Article a text complet

Guia bàsica de propietat intel·lectual per a biblioteques
Josep Vives i Gràcia
Pàg. 103-152
Cada cop més les biblioteques necessiten disposar d'una sòlida base d'informació legal que els permeti conèixer amb exactitud quin és el marc legal en el qual es mou el seu producte principal, la informació. Les indústries relacionades amb la creació científica, cultural i artística tenen cada cop més importància econòmica; això ha impulsat sector tan important. L'adveniment de les noves tecnologies ha obligat els legisladors nacionals a assumir el repte de garantir la defensa dels legítims drets dels autors amb els nous productes i serveis. Actualment, les biblioteques tenen davant seu immenses possibilitats de creació de nous serveis i productes, però cal considerar-ne els aspectes legals. Aquest treball intenta respondre les preguntes més habituals que un bibliotecari por fer-se al voltant de la propietat intel·lectual: podem fer còpies?; és possible fer enllaços a pàgines web?; és lícit que un usuari copiï un article de revista? L'autor adverteix, però, que no és jurista, i que la informació es dóna a títol orientatiu. De vegades no s'ha pogut donar una resposta directa, atès que cal interpretar el sentit de la llei i no sempre tots els casos són generalitzables.


Article a text complet
Article a text complet

Ales de paper
Després de la catàstrofe: biblioteques i cinema de ciència ficció

Rosa Montañà
Pàg. 103-152


Article a text complet
Article a text complet

Ales de paper
El día de mañana: històries del caos i de l'apocalipsi

Daniel Gil Solés
Pàg. 155-158


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 159-174


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 175-178


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 179-181