Item 35, setembre-desembre 2003
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 35, setembre-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 3


Article a text complet
Article a text complet

L'estructuració d'una xarxa municipal de biblioteca pública
Esther Omella, Jordi Permanyer
Pàg. 7-34
El text analitza la situació de les xarxes municipals de biblioteques públiques a Catalunya i presenta propostes a l'entorn d'una definició i configuració majors. S'hi té en compte que en els municipis on existeix més d'una biblioteca pública cal definir el model de xarxa municipal i d'un sistema integrat de gestió, així com dels elements de l'estructura bibliotecària, les seves funcions i característiques. El treball en xarxa possibilita l'elaboració d'un catàleg integral de serveis de biblioteca pública de ciutat.


Article a text complet
Article a text complet

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge (CRA): un nou model de biblioteca universitària en l'era del coneixement
Dídac Martínez
Pàg. 35-54
Les universitats d'arreu del món i també les catalanes es troben davant de reptes, interns i externs, que configuraran un nou model d'universitat. L'aprenentatge en xarxa (e-learning), la nova definició del concepte d'aprenentatge presencial, la recerca distribuïda i tecnològica, la implicació en el desenvolupament del territori o el nou Espai Europeu d'Educació Superior són alguns dels nous elements essencials d'aquest canvi. Les biblioteques de les universitats fins ara serveis passius de suport a la docència i la recerca, tenen en aquests moments unes oportunitats extraordinàries per convertir-se en palanques segures que ajudin a aconseguir aquesta nova universitat. Això serà possible si les biblioteques opten per una sèrie de transformacions, una d'elles, convertir-se en veritables espais integradors de serveis universitaris. La biblioteca com a Centre de recursos per a l'Aprenentatge (CRA), és un model d'ajuda i permet aquest canvi, atès que estpa dissenyat per satisfer les necessitats reals dels usuaris en els seus nous processos d'aprenentatge.


Article a text complet
Article a text complet

Competència en el maneig d'informació: punt d'arribada o punt de sortida de la formació d'usuaris?
Mercè Muntada, Sandra Núñez, Marta Perpiñán, Blanca Virós, Josep Vives
Pàg. 55-72
S'analitza, a partir de la experiència dels autors en diferents projectes de formació d'usuaris i de les diferents òptiques professionals, l'estat actual en què es troben les diferents propostes de formació d'usuaris, com també es plantegen els nous reptes que cal assolir. Es qüestiona si les diferents fòrmules utilitzades fins ara per a realitzar la formació d'usuaris continuen essent vàlides, o si cal avançar-hi i ampliar la concepció de formació d'usuaris cap a una formació integral. L'anàlisi es realitza en quatre sectors diferenciats: biblioteca pública, universitària, d'empresa i especialitzada; les diferents necessitats de cada usuari obliga a adoptar metodologies diferents.


Article a text complet
Article a text complet

Conservació preventiva dels fons bibliogràfics: control i avaluació de l'estat del fons
Carme Bello, Àngels Borrell
Pàg. 73-98
Es tracta la conservació dels fons bibliogràfics constituïts per materials tradicionals (paper, pell, pergamí, tinta, etc.) i es fa una proposta per a avaluar-ne l'estat de conservació. Es defineixen quines són les causes de degradació més freqüents del material bibliogràfic i es proposa una sèrie de mesures preventives de conservació bàsiques. Es proposen criteris d'avaluació de l'estat de conservació dels fons i l'ús d'una fitxa per a ajudar en aquesta tasca. S'hi inclouen adreces de proveïdors i de tallers de restauració especialitzats en fons bibliogràfic.


Article a text complet
Article a text complet

Recomanacions per a la publicació de revistes de recerca sobre historieta: consells per a l'estandarització
Jesús Castillo Vidal
Pàg. 99-120
Tot i que no és un fenòmen nou, en els darrers anys han proliferat amb una força especial aquelles revistes l'àmbit d'estudi de les quals se circumscriu de manera espacial al món de la historieta; tanmateix, aquests productes no són recollits en l'actualitat per cap base de dades, amb la qual cosa es produeix una pèrdua d'informació important. Aquest medi, que en pocs contextos és tingut en la consideració que es mereix, necessita d'una sèrie d'eines de recerca rigorosa que n'elevin el respecte en relació amb la tasca feta en altres arts afins. En aquest article s'intenta descobrir en quins punts hi ha els problemes més greus que es presenten en l'edició d'aquestes revistes i es pretén exposar una sèrie de recomanacions per a evitar-los.


Article a text complet
Article a text complet

Projecte Chilias: un bon exemple per a aprofundir en les relacions biblioteca-escola
Miren Lizarralde, Magda Lorente
Pàg. 121-132
Exposició i valoració de la segona fase del Projecte Chilias, desenvolupat pel Servei de Biblioteques Públiques de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu iniciar els nens entre nou i dotze anys en l'ús de les tecnologies i en la recerca d'informació a la biblioteca i, mitjançant activitats diverses (tallers, fòrums, gimcanes virtuals a la biblioteca), desvetllar la creativitat dels infants i el plaer per la lectura. A més, el projecte vol consolidar les relacions de la biblioteca pública amb les escoles, els casals i altres grups de barri, com també la interrelació entre ells. els objectius inicials s'han acomplert i el nombre de consultes ha augmentat considerablement; ara poden incorporar-s'hi més centres i augmentar l'oferta de recursos i activitats.


Article a text complet
Article a text complet

L'ISSN i la seva xarxa de treball
Anna-Eulàlia Callejón
Pàg. 133-144
Descripció de la xarxa de l'ISSN i de les seves funcions (assignació i registre del número ISSN, etc.). S'explica la utilitat del número ISSN i la utilitat que pot tenir en la tasca del documentalista.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 145-156


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 157-166


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 167-170


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 171-172