Item 30, gener-abril 2002
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 30, gener-abril
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-4


Article a text complet
Article a text complet

La gestió del coneixement en una biblioteca universitària
Anna Valls, Francesc Carnerero, Marta Hernàndez Bastida
Pàg. 5-22
Es defineixen els conceptes bàsics de la gestió del coneixement i es justifica la necessitat d'aplicar aquest sistema a les biblioteques davant una societat en què augmenta la demanda de persones que sàpiguen gestionar informació i coneixement. A la segona part de l'article exposen l'experiència concreta, amb exemples reals de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les eines que proposen els autors són les pàgines grogues, la intranet, les bones pràctiques i els grups d'aprenentatge.


Article a text complet
Article a text complet

Els fons cartogràfics i les cartoteques a les universitats catalanes: estat de la qüestió
Lourdes Oliva i Callís, Montserrat Terradas i Batlle
Pàg. 23-50
En els darrers anys el fons cartogràfic de les universitats ha augmentat considerablement per poder satisfer la demanda dels seus usuaris. Es dóna a conèixer, amb dades de primera mà, l'estat de les cartoteques de les universitats catalanes. La metodologia de treball ha consistit en enviar una enquesta a totes les universitats. A partir de l'anàlisi de les respostes es conclou la coexistència de diferents models, inevitable en un medi tan divers; la necessitat del reconeixement de les cartoteques com a centres de documentació especialitzada, i el dèficit formatiu i la manca de contacte entre els professionals de les cartoteques.


Article a text complet
Article a text complet

Webs de les biblioteques universitàries catalanes: disseny i nivells d'informació
Eva Ortoll Espinet
Pàg. 51-64
S'analitzen els llocs web de les biblioteques universitàries catalanes de d'una triple perspectiva: anàlisi formal, on es fa especial incidència en els aspectes purament de disseny i funcionalitat de la pàgina; estructuració del contingut -en aquest punt l'anàlisi remarca l'organització de l'accés a bases de dades i revistes electròniques--. i nivells de contingut, on es pretén descobrir recursos originats per la biblioteca i accesibles de forma electrònica.


Article a text complet
Article a text complet

De com i per què biblioteca s'escriu en femení. Segona part
Montse Argente Jiménez, Neus Lora Lillo, Marta Perpiñán Arias
Pàg. 65-80
Es descriu l'evolució social més recent del col·lectiu femení, des del seu confinament a la llar fins a la seva participació activa en la vida pública, així com les tendències actuals d'integració i igualtat d'oportunitats en tots els àmbits socials. En aquesta segona part s'estudia el paper actual de la dona en l'àmbit de la biblioteconomia. Per últim, es fa un breu apunt sobre com l'ús discriminatori del llenguatge per a obstaculitzar la visibilitat de les dones i, per tant, no fer una representació exacta de la realitat.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 81-102


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 103-118


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 119


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 120


Article a text complet
Article a text complet

Índexs d'Item, del número 1 al 30: matèries, autors, obres ressenyades i afiliacions dels autors.
Recull de sumaris dels 30 números

Jesús Gascón
Pàg. 125-211