Item 29, juliol-desembre 2001
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 29, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-4


Article a text complet
Article a text complet

La Documentació com a promoció del coneixement, o tenim un gran futur, però no ens sortirà gratis
Lluís Codina
Pàg. 5-22
A partir de la informació com l'objecte central de la Biblioteconomia i la Documentació i d'algunes propostes sobre el concepte d'informació i la seva relació entre dada i coneixement, es presenta una revisió dels camps d'actuació que podrien ser més rellevants per als professionals de la Biblioteconomia i la Documentació en els propers anys en el món de l'empresa, com la gestió integral de documents, la gestió del coneixement, l'arquitectura de la informació i la vigilància tecnològica. Tot plegat, sembla indicar un gran futur per a la documentació en el si de les empreses, però caldrà realitzar un important esforç d'adaptació.


Article a text complet
Article a text complet

Actualitzar i remodelar les funcions professionals de l'àmbit bibliotecari i documental a Catalunya
Vicenç Meléndez
Pàg. 23-37
L'article ofereix una panoràmica històrica del paper dels bibliotecaris-documentalistes en els darrers 25 anys, incidint de manera especial en l'àmbit català. L'autor posa de relleu la influència de les noves tecnologies en la imatge del nostre col·lectiu davant la societat i destaca la necessitat de redefinir les funcions de la professió en el cicle de la informació.


Article a text complet
Article a text complet

Nous rols dels professionals de la informació: webs i intranets corporatives
Adela d'Alòs-Moner, Joan Batlle
Pàg. 38-45
Amb l'impacte d'Internet s'obren noves perspectives professionals per als bibliotecaris-documentalistes, que han d'assumir les tasques de disseny, construcció i manteniment de serveis web. Adela d'Alòs-Moner i Joan Batlle analitzen els objectius i els resultats d'un cas concret: la web municipal de l'Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es) i la intranet corporativa.


Article a text complet
Article a text complet

Nous professionals, nous rols, noves experiències
Laura Rosas
Pàg. 46-53
L'article exposa l'experiència personal d'una professional de la informació. Ens descriu els nous rols dels professionals davant la societat de la informació i la gran quantitat d'informació que aquesta ens proporciona. Per últim es presenta el cas concret d'Infonomia.com, un espai que explica la nova economia mitjançant una sèrie de continguts i serveis. Dins Infonomia.com es presenta i s'analitza el funcionament del centre de recursos.


Article a text complet
Article a text complet

Comercials amb plus
Jaume Zorita Quiñones
Pàg. 54-56
L'autor descriu la seva activitat professional a l'empresa de serveis d'informació MyNews, pionera en la gestió de notícies de premsa. Aquest nou entorn suposa una obertura a noves perspectives professionals dels bibliotecaris-documentalistes.


Article a text complet
Article a text complet

L'avaluació de webs d'ajuntament: presentació d'una eina d'anàlisi i estat de la qüestió a les comarques de Girona
Carme Fenoll Clarabuch, Ciro Llueca Fonollosa
Pàg. 57-80
Anàlisi dels continguts i de la gestió dels lloc web dels ajuntaments de les comarques de Girona. Els ajuntaments catalans s'estan fent visibles a Internet, amb l'oferta de serveis que els són propis. L'estudi té una doble vessant. D'una banda, s'ha confeccionat una taula d'avaluació per a llocs web d'ajuntament, extrapolable a d'altres anàlisis, que es basa en les possibilitats de gestió de la web i l'interès que té per als ciutadans. De l'altra, es presenta l'estat de la qüestió a la província de Girona a 1 de gener de 2001. L'estudi destaca greus deficiències, com la falta de interactivitat amb els ciutadans, la manca d'un bon sistema de recuperació i difusió de les pàgines web i la gairebé inexistència d'ús dels llenguatges d'autodescripció estàndards. Finalment, l'article conclou amb un seguit de propostes que poden tenir presents els responsables dels ajuntaments electrònics per millorar-los.


Article a text complet
Article a text complet

Algunes consideracions sobre l'externalització de serveis en els arxius d'empresa
Josep Maria Casanellas Rosell
Pàg. 81-87
Es plantegen algunes qüestions sobre l'externalització de serveis o funcions en arxius d'empresa i, més concretament, arxius d'hospital. S'hi exposen els motius que indueixen a externalitzar funcions o serveis: estalvi de recursos, d'espais i d'administració d'espais, dificultats en la contractació de personal, etc. S'hi donen alguns criteris que s'haurien de considerar a l'hora de valorar l'externalització d'una funció. L'autor avalua aspectes com la confidencialitat i l'accés a la informació, que haurien de quedar garantits encara que el servei d'arxiu estigui externalitzat.


Article a text complet
Article a text complet

De com i per què biblioteca s'escriu en femení. Primera part
Montse Argente Jiménez, Neus Lora Lillo, Marta Perpiñán Arias
Pàg. 88-100
L'article descriu l'evolució social més recent del col·lectiu femení, des del seu confinament a la llar fins a la seva participació activa en la vida pública, així com les tendències actuals d'integració i igualtat d'oportunitats en tots els àmbits socials. L'article s'estructura en dues parts, en la primera de les quals s'estudia el paper de la dona en l'àmbit de la biblioteconomia i es fa un recorregut històric pel que ha estat la seva participació en la professió. S'expliquen i s'avaluen les causes de la feminització de les tasques bibliotecàries.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 101-129


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 130-137


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 138-139


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 140-141