Item 28, gener-juny 2001
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 28, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

L'externalització o la flexibilitat de la gestió
Núria Balagué Mola
Pàg. 4-13
L'externalització és de fa temps una activitat habitual en el món de l'empresa. Així, cal que les biblioteques emprin les mateixes tècniques de gestió que fan competitives les empreses si també en volen esdevenir. En aquest article es descriuen alguns dels elements que cal tenir en compte a l'hora de prendre decisions, pel que fa a l'externalització, i es comenten també els avantatges i els inconvenients principals que comporta aquesta pràctica.


Article a text complet
Article a text complet

Els serveis de catalogació i processament físic comercial a Catalunya. Primera part: proveïdors
Xavier Sardà Bosch, Andreu Sulé Duesa
Pàg. 14-48
Estudi comparatiu dels serveis externs de catalogació i processament físic oferts pels proveïdors de material bibliogràfic a les biblioteques catalanes. Es fa un breu repàs al desenvolupament històric de la catalogació comercial i als elements considerats com a positius i negatius d'aquesta pràctica. S'analitzen els serveis oferts per onze de les més importants companyies proveïdores d'arreu del món. En l'àmbit català s'estudien nou companyies que, en aquests moments, estan oferint la catalogació i el processament físic com a valor afegit dels documents lliurats al Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i a les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Per últim, s'ofereix un directori d'empreses, així com el formulari emprat per a realitzar l'enquesta a les companyies proveïdores de l'àmbit català.


Article a text complet
Article a text complet

La contractació de serveis externs: un recurs imprescindible per a les biblioteques escolars
Maite Comalat, Olga Serra
Pàg. 49-54
El Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper ofereix als centres educatius recursos orientats a recolzar i donar suport a l'organització, manteniment i dinamització de les biblioteques escolars per tal de millorar la situació en què es troben, amb l'objectiu final d'aconseguir que aquestes siguin el centre de formació i informació que la comunitat educativa necessita.


Article a text complet
Article a text complet

Les empreses de serveis en arxius: la millora de la qualitat en l'avenç cap a l'oficina sense papers
Jordi Serramià i Cendra
Pàg. 55-68
Les empreses de serveis en arxivística, biblioteconomia i documentació han evolucionat prou en la darrera dècada com per merèixer una anàlisi de la seva situació actual. Agafant una mostra representativa de les empreses de serveis més properes al nostre àmbit geogràfic s'analitza els serveis que ofereixen, la formació i categories del seu personal i el factor qualitat en tot el procés del tractament de la documentació.


Article a text complet
Article a text complet

La Biblioteca Central Tecla Sala (BCTS): un repte per a la ciutat de l'Hospitalet
Pedro A. Bravo, Carmen Ortega
Pàg. 69-77
La Biblioteca Central Tecla Sala, cap de la xarxa de biblioteques de l'Hospitalet, es va inaugurar el desembre de 2000. Els autors de l'article, bibliotecaris de la BCTS, exposen els objectius i els serveis del nou equipament.


Article a text complet
Article a text complet


Llista de novetats

Pàg. 79-98


Article a text complet
Article a text complet


Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 99-107


Article a text complet
Article a text complet


Abstracts in English

Pàg. 108


Article a text complet
Article a text complet


Resúmenes en español

Pàg. 109