Item 26, gener-juny 2000
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 26, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència
Jordi Andreu, Isabel Campos, Montserrat Canela, Jordi Serra
Pàg. 4-15
L'article que es presenta és una reflexió sobre la gestió de la documentació administrativa en l'entorn de l'empresa. S'analitza, s'explica i s'exemplifica el mètode sistèmic de gestió dels documents administratius en l'organització. Es valora la funció i la tasca de la unitat gestora de la documentació administrativa com a actiu clau per a la gestió integral de la informació estratègica de l'empresa.


Article a text complet
Article a text complet

Productes d'informació d'alt valor afegit per a les organitzacions: l'anàlisi d'inversions
Cristina Soy i Aumatell
Pàg. 16-35
L'article posa de relleu la importància de proporcionar serveis d'informació d'alt valor afegit a les organitzacions i assenyala l'anàlisi d'inversions com una activitat inherent a la pràctica totalitat d'organitzacions -organismes públics i empreses- i l'oportunitat d'oferir productes d'informació orientats a aquesta necessitat per part dels serveis d'informació. Estableix unes pautes a considerar i s'adjunta una relació de recursos d'informació disponibles orientats a l'anàlisi d'inversions.


Article a text complet
Article a text complet

Panoràmica de la producció catalana de fonts estadístiques en suport electrònic
Gemma Estrugas Mora, Roser Riera Masgrau
Pàg. 36-88
S'ofereix una panoràmica de la producció catalana de fonts estadístiques de diversa temàtica en suport digital. Les fonts descrites s'organitzen en dos grans blocs, seguint un doble criteri, tipològic i temàtic, respectivament: obres de referència per a les fonts estadístiques i fonts estadístiques pròpiament, agrupades segons grans matèries. S'analitzen també els nous serveis que la xarxa Internet ofereix i que poden ser útils per a productors i usuaris d'estadístiques. Per concloure, es porten a terme algunes reflexions finals sobre les tendències actuals detectades i les possibilitats de futur en aquest camp.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 89-96


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 97-107


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 108


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 109