Item 23, juliol-desembre 1998
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 23, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial

Pàg. 4-5


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 6-7


Article a text complet
Article a text complet

Organització de la biblioteca: repàs d'estructures
Mike Heery
Pàg. 8-15
L'article analitza les idees sobre estructures organitzatives de les biblioteques que actualment són tema de debat, les tipologies, les finalitats i la seva capacitat d'adaptació a l'entorn canviant que viuen les biblioteques. Per acabar, l'autor exposa la seva proposta: una estructura d'equips, amb sistemes de comunicació i presa de decisions ben definit i amb flexibilitat perquè el personal s'incorpori a nous projectes.


Article a text complet
Article a text complet

La Biblioteca de Catalunya i la seva estructura organitzativa
Anna Planet
Pàg. 16-31
L'article descriu l'estructura organitzativa de la Biblioteca de Catalunya i explica el funcionament de la BC gràcies a tres eixos: l'equip humà, els processos i els projectes que preparen el futur. I, finalment, es remarca la dinàmica que se segueix en les organitzacions i, per tant, els canvis organitzatius que se'n deriven.


Article a text complet
Article a text complet

Canvis i reptes organitzatius a les biblioteques universitàries
Lluís M. Anglada i de Ferrer
Pàg. 32-48
En els darrers quinze anys les biblioteques universitàries de Catalunya han experimentat moltes millores. Aquestes tenen com a efectes visibles nous edificis, nous serveis, un elevat grau d'automatització..., però aquests canvis s'han realitzat a partir de decisions organitzacionals, decisions que han estat poc analitzades en la literatura professional. L'article explica que les biblioteques universitàries catalanes han passat en aquest període per dues fases organitzatives diferenciades i que s'estan començant a dibuixar els elements definidors d'una tercera fase. Es defineixen els trets essencials de cada fase i s'examinen els reptes de futur de les biblioteques universitàries a Catalunya.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques dels departaments i altres organismes de la Generalitat de Catalunya: estat de la qüestió
Núria Fullà i Bohigas, Gemma Serra i Mina

Pàg. 49-58
Quines són les biblioteques especialitzades depenents dels departaments i altres organismes de la Generalitat de Catalunya? Quina és la seva situació actual: aspectes legals i administratius, tipus d'accés, personal, fons documental, nivell d'automatització? Aquest article ofereix una visió de l'estat de les biblioteques governamentals de l'Administració catalana i informa del projecte d'automatització interdepartamental, de recent aprovació.


Article a text complet
Article a text complet

La Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona
Marta Ràfales Caelles
Pàg. 59-70
La Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona té per objectiu atendre les necessitats informatives dels treballadors de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms. El present article ofereix una descripció de les dependències, del fons, del personal, dels serveis oberts al públic en general (informació, consulta, reprografia) i dels serveis restringits al personal de l'Ajuntament (circulació de publicacions periòdiques, distribució de notícies per correu electrònic, teledocumentació i obtenció de documents, recull de recursos electrònics accessibles en línia i formació d'usuaris).


Article a text complet
Article a text complet

Els goigs i el seu espai a la col·lecció local
M. Antònia Bisbal i Sendra, M. Teresa Miret i Solé, Conxa Moncunill i Vidal
Pàg. 71-81
Es defineix què són els goigs i els elements habituals que en formen part. Es destaca la seva importància dins la col·lecció local de les biblioteques i la manera d'ordenar-los i de conservar-los. Es presenta una proposta de fitxa descriptiva i se'n donen tres exemples. Se citen les col·leccions i arxius que cal consultar per tal de localitzar goigs i, finalment, es fa constar una bibliografia bàsica.


Article a text complet
Article a text complet

T'atreveixes a llegir?
Pedro Bravo, Marta Granell i Carme Romaní
Pàg. 82-92
Els autors, bibliotecaris de la Biblioteca Pública de Castelldefels, han treballat durant 3 anys en una experiència de foment a la lectura per a nens, que intenta formar lectors a partir d'una atenció personalitzada i una potenciació del llibre com a element lúdic. Amb aquest article i les dades estadístiques que l'acompanyen pretenen demostrar que és possible aconseguir un augment significatiu dels índexs de lectura dels infants i que aquests no baixin quan arriben a l'adolescència.


Article a text complet
Article a text complet

La producció catalana de fonts d'informació electrònica sobre ciències de la salut
Susana M. Pèrez Rodríguez
Pàg. 93-137
En aquest treball es presenta la producció catalana de fonts d'informació electrònica en ciències de la salut. S'entén per ciències de la salut les disciplines següents: medicina, farmàcia, infermeria i psicologia. L'article s'estructura en apartats, que corresponen a diferents tipologies documentals: obres de referència, monografies i publicacions periòdiques. Després, es fa un repàs a informacions relacionades amb beques i finançament de projectes, formació continuada i nous serveis a la xarxa Internet. L'article es tanca amb un breu comentari sobre l'estat actual del tema.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 138-169


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 170-183


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 184-185


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 186-187