Item 21, juliol-desembre 1997
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 21, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial

Pàg. 4-5


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 6-7


Article a text complet
Article a text complet

L'edició òptica a Catalunya
Ernest Abadal Falgueras
Pàg. 8-43
Es descriu la situació de l'edició òptica a Catalunya a partir de l'anàlisi de la producció editorial apareguda fins ara al mercat. En concret, es fa referència a la publicació de títols per anys, els editors, l'idioma de publicació, i el lloc d'edició, entre altres aspectes. També s'exposen quins són els principals problemes que afecten el sector així com les oportunitats i avantatges que pot comportar per als editors utilitzar els suports òptics.


Article a text complet
Article a text complet

Les bases de dades a Catalunya: elements per a una reflexió
Maria-José Recoder i Sellarès
Pàg. 44-65
La producció de bases de dades a Catalunya ha experimentat notables canvis des de l'any 1990. Es constata l'estancament de la producció de bases de dades especialitzades ASCII i la desaparició progressiva, tendent a absoluta, de les bases de dades videotext, degut, sobretot a la irrupció d'Internet com a fenomen de producció i també de distribució d'informació de tot tipus. Pel que fa a l'accés a la informació, moltes de les bases de dades ASCII segueixen sense poder ser consultades on-line i cal adreçar-se al propi centre que ha creat la base de dades, tot i que no hi ha d'altres que són accessibles via Internet i també en format CD-ROM.


Article a text complet
Article a text complet

La producció catalana de fonts d'informació electrònica sobre dret: estat de la qüestió
Miquel Centelles Velilla
Pàg. 66-126
L'article identifica i descriu les fonts d'informació electrònica sobre dret produïdes a Catalunya, i les produïdes fora del nostre país, que, en la major part del seu contingut, fan referència al dret de Catalunya. Es tracten les fonts d'informació d'interès per a la globalitat del dret --publicacions de documents parlamentaris, repertoris de legislació i jurisprudència, publicacions doctrinals i obres de referència-- i per a cada una de les seves branques o especialitats, així com una sèrie de nous recursos desenvolupats a la xarxa Internet i d'interès per al dret.


Article a text complet
Article a text complet

La informació digital per a l'empresa a Catalunya
Alfons Cornella
Pàg. 127-140
Descripció dels principals productres i serveis d'informació en suport digital per a les empreses a Catalunya, amb especial menció de les iniciatives en web, ofertes per quatre grups d'organismes: administracions públiques, cambres de comerç, centres d'informació especialitzats i empreses privades. S'explica la importància que l'oferta d'informació respongui a les necessitats i demandes reals i es posa molt d'ènfasi en dos aspectes: l'especialització temàtica del professional (se suggereix també la cooperació entre centres especialitzats en comptes de l'actual Atothom ho fa tot), i en com cal posar la informació a disposició dels usuaris-clients d'una manera fàcil. Si per un costat cal arribar a l'autoservei d'informació, per l'altre l'infonomista ha de preveure la utilitat i l'ús que es farà de la informació que subministra, tenint en compte que aquesta és un recurs costós.


Article a text complet
Article a text complet

Bases de dades culturals de la Generalitat de Catalunya: una aproximació crítica
Mercè Loire
Pàg. 141-165
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya compta en l'actualitat amb un seguit de bases de dades d'informació cultural que emanen dels diferents serveis i que s'agrupen sota el nom de Banc Informatitzat de Dades Culturals (BIDAC). Aquest article intenta fer un repàs a l'evolució d'aquestes bases de dades des de la seva creació fins al moment actual, per donar una panoràmica el més completa possible tant de la quantitat com de la qualitat de la informació que es troba a disposició del ciutadà en els diferents àmbits temàtics. He cregut oportú fer també una breu referència a l'estat actual de l'aplicació SICAB (Sistema d'Informació per a Catàlegs de Biblioteques), que agrupa un conjunt de bases de dades bibliogràfiques però que d'un temps ençà ha aturat el seu desenvolupament. Tanmateix, no he fet cap comprovació ni estudi de les possibles bases de dades de joventut i esports, tot i que orgànicament depenen del Departament de Cultura, perquè personalment i subjectiva m'ha semblat que constitueixen àmbits temàtics no estrictament culturals.


Article a text complet
Article a text complet

Revistes científiques digitals: algunes reflexions
Núria Gallart Marsillas
Pàg. 166-175
A partir de l'experiència de la Universitat Autònoma de Barcelona d'un any de servei operatiu d'una col·lecció local de revistes científiques digitals amb el sistema Decomate, i de sis mesos de participació en diverses proves d'accés a revistes d'aquestes característiques en servidors remots, s'ofereix una reflexió sobre els resultats obtinguts, les dificultats trobades i els comentaris recollits. S'estalbeix també una proposta d=elements quantitatius d'avaluació de l'ús d'aquests serveis.


Article a text complet
Article a text complet

Els drets d'autor
Núria Altarriba
Pàg. 176-189
En aquest article es tracten els punts bàsics dels drets d'autor previstos per la legislació vigent. També es descriu breument el debat generat actualment al voltant dels serveis que ofereixen les biblioteques i els drets d'autor que en poden resultar afectats. La informació en suport electrònic ha estat el detonant d'aquesta problemàtica.


Article a text complet
Article a text complet

Contractes i relacions contractuals en les bases de dades
Jordi Bacaria Martrus
Pàg. 190-196
L'evolució de les tecnologies aplicades als sistemes d'informació ha donat com a resultat una sèries de canvis i transformacions, no tan sols en les relacions comercials, sinó també en les relacions entre les persones. Ja no n'hi ha prou amb posseir la informació, sinó que cal saber manejar-la i tractar-la automatitzadament. El dret, que tal vegada veu la informàtica com un enemic potencial, ha hagut d'adaptar-se a aquest nou panorama, afrontant, en primer lloc, la regulació d'un nou àmbit de la contractació: els contractes de béns i serveis informàtics i, d'altra banda, intentant establir el règim jurídic de les noves relacions i situacions sorgies de la irrupció dels mitjans electrònics en l'àmbit comercial i de serveis, i de la popularització de les xarxes globals o autopistes de la informació.


Article a text complet
Article a text complet

El perquè i el com d'un canvi organitzatiu: el cas de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Mercè Cabo, Montserrat Espinós, Josep Sort
Pàg. 197-208
L'article descriu el desenvolupament i els resultats d'un procés de reestructuració organitzatiu en una organització complexa, com és una biblioteca universitària. En primer lloc, s'hi exposen els factors que condueixen a la decisió d'engegar el procés, partint de la premissa que es tracta d'un procés participatiu i amb uns resultats finals consensuats. S'hi expliquen, a continuació, els trets essencials i definitoris del seu desenvolupament. I, finalment, els resultats que se'n deriven: una nova estructura organitzativa que millora l'acompliment de les funcions pròpies, un nou sistema de presa de decisions més flexible i apropiat a la realitat de canvi continu de l'entorn, i un enriquiment dels llocs de treball de tots els professionals que hi treballen.


Article a text complet
Article a text complet

La mediateca de l'Institut Francès de Barcelona: biblioteca? s'animació? també
Marc Sagaert
Pàg. 209-219
L'animació cultural ocupa un lloc important i natural en el si de les biblioteques de França a l'estranger. Des de l'experiència de l'Institut Francès de Barcelona en l'article s'analitza l'animació com a element clau del projecte d=una biblioteca: es parla dels objectius, les limitacions, l'organització i l'avaluació d'un producte, l'animació cultural, que ha d'esdevenir expressió de la cultura en qualitat i diversitat.


Article a text complet
Article a text complet

Biblos: el projecte de conversió retrospectiva de la Biblioteca de Catalunya
Eugènia Serra
Pàg. 220-230
Exposició del projecte Biblos per a la conversió retrospectiva dels catàlegs manuals de la Biblioteca de Catalunya, que consisteix en l=escaneig de les fitxes dels catàlegs, la recuperació de les imatges via web, i la posterior codificació de la informació en format MARC. Es descriuen els objectius, la metodologia, els procediments i els terminis previstos per a la seva realització.


Article a text complet
Article a text complet

La incautació documental franquista en el patrimoni català: l'acció feta al Parlament de Catalunya
Jordi Serramià Cendra
Pàg. 231-246
Amb la derrota militar republicana començà una etapa de dura repressió contra els enemics del nou règim. A Catalunya, es produí un expoli sobre el nostre patrimoni documental amb connotacions polítiques clares i evidents: perseguir qualsevol aspecte de la vida social, cultural i econòmica catalana que s'hagués manifestat partidària del bàndol perdedor. L'article pretén posar un gra de sorra en l'estudi d'aquest fet i les greus conseqüències que comportà per a arxius, biblioteques --tan particulars com públiques-- i associacions de tot tipus.


Article a text complet
Article a text complet

Recursos d'informació i documentació sobre les dones a Catalunya
Montse Argente
Pàg. 247-268
Recull selectiu i descriptiu de recursos i serveis d'informació i documentació sobre les dones existents a Catalunya, elaborat a partir de l'anàlisi de biblioteques especialitzades, entitats editores i coláleccions monogràfiques del tema, publicacions periòdiques, llibreries i congressos sobre dones i igualtat d'oportunitats.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 269-286


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 287-302


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 303-306


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 307-310