Item 19, juliol-desembre 1996
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 19, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial
Pàg. 2-4


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 5-6


Article a text complet
Article a text complet

La Biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional
Manuel Jorba (Director de la Biblioteca de Catalunya)
Pàg. 7-10
Des de l'aprovacià de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya ha anat incorporant les funcions que li corresponen com a biblioteca nacional. En l'article es fa un repàs d'aquest procés i s'assenyalen algunes de les prioritats de cara al futur: formació continuada i reciclatge professional del personal, conversió retrospectiva del catàleg manual general, intensificació de l'execució i la difusió de les decisions normatives en matèria bibliogràfica i d'elaboració de la bibliografia nacional.


Article a text complet
Article a text complet

La Llei 4/1993 i la biblioteca pública
Montserrat Busquet i Duran (Biblioteca Soler i Palet)
Pàg. 11-16
L'article fa una revisió de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya a partir de la part del seu contingut que fa referència al sistema de lectura pública. Destaca els aspectes que regula la llei i que més profundament marquen el nou rumb de les biblioteques públiques catalanes: unificació de xarxes, municipalització, catàleg col·lectiu, Mapa de Lectura Pública i serveis de suport. En relació a la municipalització, planteja una sèrie d'interrogants no resolts que es deriven de la seva possible realització: aspectes relacionats amb el personal, com ara la mobilitat i l'accés als llocs de treball, i aspectes més estructurals, com ara el finançament i el manteniment de les biblioteques públiques en el nou marc legal.


Article a text complet
Article a text complet

La lectura pública: competència municipal?
Marcel Esteve i Robert (Regidor de Cultura de Vilafranca del Penedès)
Pàg. 17-20
Gràcies a la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya de 1993, les biblioteques públiques han passat a ser competència municipal, però perquè això pugui resultar efectiu cal desenvolupar la Llei, fer el Mapa de la Lectura Pública i dotar els ajuntaments del pressupost i de l'autonomia suficients per poder intervenir en la planificació de les funcions i serveis que la biblioteca pública ha d'oferir.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques públiques i el Mapa de la Lectura Pública
M. Dolors Portús i Vinyeta (Cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic)
Pàg. 21-25
La Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, ha suposat l'establiment d'un fonament sòlid per al bastiment de tot el sistema bibliotecari del país. En l'àmbit de les biblioteques públiques el Mapa de la Lectura Pública serà un instrument bàsic de planificació.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques escolars en el sistema de lectura pública de Catalunya
M. Isabel Batlló (Bibliotecària i coordinadora de les biblioteques escolars de Rubí), Maite Comalat (Professora de l'EUBD Jordi Rubió i Balaguer i coordinadora tècnica del Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper)
Pàg. 26-32
Les biblioteques escolars no reuneixen les condicions necessàries per a desenvolupar les tasques que el nou sistema educatiu li atorga. Les condicions i mides del local, la manca d'equipament, la poca actualització del fons i l'absència de personal amb la formació necessària són alguns dels aspectes que l'experiència i l'estudi d'aquestes biblioteques han posat en evidència des de fa anys. La manca de regulació de les biblioteques de les escoles i centres de secundària ha deixat aquests centres, en molts casos, en mans del voluntarisme de mestres, pares i bibliotecaris.


Article a text complet
Article a text complet

Consideracions sobre la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya des d'una biblioteca universitària
Mercè Cabo i Rigol, Montserrat Espinós i Ferrer, Mírim Sort i Ticó (Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra)
Pàg. 33-38
Des de la perspectiva dels quatre anys transcorreguts des de l'aprovació de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, les autores d'aquest article reflexionen sobre el valor i l'efecte de la promulgació d'un text legal en general, i d'aquesta llei en particular. Es fa al.lusció a la legislació sobre biblioteques dels EUA com a model de legislació amb un to mercadament promotor més que no pas impositiu i, finalment, s'analitzen sumàriament les referències de la Llei a les biblioteques universitàries.


Article a text complet
Article a text complet

Sistema biblioteca: una llei per a cada país?
M. Teresa Bretos, Francesca Carbonell
Pàg. 39-55
L'any 1993 es va promulgar la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, una llei que pretén regular l'estructura dels sistema bibliotecari del nostre país. La seva joventut i la nostra tradició en aquest àmbit ens ha dut a comparar-la amb la legislació existent sobre el tema en alguns paísos europeus: Alemanya, Dinamarca, França, Itàlia i el Regne Unit, amb una finalitat explicativa més que no pas crítica. Seguint l'esquema de la llei catalana: biblioteca nacional, sistema de lectura pública, biblioteques universitàries, biblioteques de centres no universitaris i biblioteques especialitzades, hem fet esment dels aspectes distintius de cada llei, destacant, quan ho hem considerat adient, les diferències existents dins de cada país.


Article a text complet
Article a text complet

Apèndix legislatiu
Pàg. 56-78
Llei 4/1993, de 18 de març de 1993, del sistema bibliotecari de Catalunya; Decret 300/1995, de 25 d'octubre de 1995, pel qual s'estableix l'estructura de l'entitat autònoma Biblioteca de Catalunya; Decret 331/1995, de 28 de novembre de 1995, pel qual s'estableix la composició del Consell de Biblioteques; Decret del 29 d'octubre de 1996, de creació del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.


Article a text complet
Article a text complet

El catàleg de la UAB: una enquesta d'ús
Cristina Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Veterinària), Ana Escañuela (Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Traducció i Interpretació), Cristina Torres (Universitat Autònoma de Barcelona, Processament Tècnic)
Pàg. 79-93
Llei 4/1993, de 18 de març de 1993, del sistema bibliotecari de Catalunya; Decret 300/1995, de 25 d'octubre de 1995, pel qual s'estableix l'estructura de l'entitat autònoma Biblioteca de Catalunya; Decret 331/1995, de 28 de novembre de 1995, pel qual s'estableix la composició del Consell de Biblioteques; Decret del 29 d'octubre de 1996, de creació del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.


Article a text complet
Article a text complet

La nova edició espanyola de la CDU: arriscar-se al canvi?
Maria D. Gili Martínez (Diplomada en Biblioteconomia i Documentació), Josep Vives i Gràcia (Biblioteca del Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), centre adscrit UB)
Pàg. 94-121
Anàlisi de l'edició mitjana de la CDU en relació a l'edició abreujada anterior. S'estudien els canvis incorporats en la presentació física (llegibilitat), les taules sistemàtiques (desenvolupament, incorporacions, baixes), i la recuperació del seu contingut mitjançant l'índex. Es valora la seva utilitat pràctica a l'hora d'aplicar-la a la classificació dels documents actuals.


Article a text complet
Article a text complet

Accès per matèries a fonts de dades estadístiques: el catàleg de la UAB
Ramon Soler i Fabregat (Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Ciències Socials)
Pàg. 122-136
Es descriuen directrius per a l'establiment de punts d'accés de matèria a estad'stiques i memòries d'empresa mitjançant encapçalaments de matèria en català, Classificació Decimal Universal i signatures topogràfiques. S'exposa la pràctica de la Biblioteca de Ciències Socials, estesa a la resta de biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Article a text complet
Article a text complet

Algunes reflexions a l'entorn de la cinquena edició del Formato IBERMARC para registros bibliográficos
Lluís Ma. Anglada i de Ferrer (Universitat Politècnica de Catalunya)
Pàg. 137-143
A partir de la cinquena edició del Formato IBERMARC para registros bibliogràficos es fan unes reflexions sobre els formats nacionals d'intercanvi de registres. Amb quatre preguntes -té sentit avui editar una nova edició d'un format MARC nacional?, per què han de servir els formats nacionals?, quin és el desenvolupament lògic dels formats nacionals?, qui ha de desenvolupar els formats nacionals?- es dóna una visió de les situacions espanyola i catalana en l'àmbit dels formats d'intercanvi.


Article a text complet
Article a text complet

Història local de Catalunya: fonts d'informació
Sílvia Argudo (Biblioteca de la Universitat de Barcelona)
Pàg. 144-165
Selecció comentada de fonts d'informació sobre història local de Catalunya: col.leccions, bibliografies, actes de congressos, biblioteques, i altres entitats i publicacions de tipologia diversa.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 166-184


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 185-197


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 198-199