Item 18, gener-juny 1996
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 18, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial
Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 4-5


Article a text complet
Article a text complet

L'accés al document en l'era digital
Núria Gallart Marsillas (Cap de projectes del Servei de Biblioteques, Universitat Autònoma de Barcelona)
Pàg. 6-16
Reflexió sobre la incidència de l'aplicació de la informàtica i les comunicacions en la construcció de la biblioteca digital i, en especial, sobre les repercussions en l'accessibilitat dels documents. Es tenen en compte els fons propis de la biblioteca, els fons externs i la necessitat de la integració dels recursos i de les aplicacions.


Article a text complet
Article a text complet

Noves perspectives en l'accés al document original
Josep Manuel Rodríguez i Gairín (Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya, Unitat de Documentació)
Pàg. 17-27
Els serveis d'obtenció de documents i préstec interbibliotecari constitueixen una peça clau de les biblioteques modernes. Moltes de les noves tecnologies han estat decisives en la dinamització dels seus processos i en la reducció del temps de resposta. El correu electrònic ha estat una de les principals innovacions tant pel que fa a la tramesa de les comandes com a la informació que és dóna als seus usuaris. En el present article s'analitzen els diferents mitjans de localització de documents des dels tradicionals catàlegs en paper o CDROM, fins a l'accés en línia. Es descriuen també les diferents possibilitats de recuperació d'aquests documents, en especial totes aquelles noves com la transferència de fitxers o la descarrega en línia així com els serveis de valor afegit com ara la distribució electrònica de sumaris. Finalment es realitza una petita descripció i comparació dels principals subministradors actuals, entre ells la British Library, INIST, UNCOVER, EBSCODOC, OCLC, KNAW, UMI, ISI, etc.


Article a text complet
Article a text complet

Nous reptes per als proveïdors de serveis d'informació?
Alice Keefer (DOC6)
Pàg. 28-34
Parlar de fonts primàries i secundàries i d'obtenció de documents originals potser passarà a la història d'aquí a molts pocs anys. Ens trobem en un sector en què l'única cosa clara és que ningú ho té clar. Sembla que abans tothom tenia el seu paper delimitat, però actualment la tradicional cadena de la informació és un veritable garbuix de possibles vies de transmissió. Ens trobem que tothom fa diversos papers i a l'usuari se li presenten mœltiples opcions. La competència entre els proveïdors-intermediaris és cada vegada més gran i alguns quasi s'estan quedant sense marges comercials. Al final, els que tenen el poder són els propietaris-productors de la informació.


Article a text complet
Article a text complet

L'obtenció de documents originals: el cas d'una indústria farmacèutica multinacional
Elena Guardiola (Unitat d'Informació i Documentació Mèdica, Departament d'Investigació i Desenvolupament, Química Farmacèutica Bayer, S.A., Barcelona)
Pàg. 35-41
En la indústria farmacèutica, disposar d'informació rellevant d'una manera ràpida és molt important, tant per al personal intern (recerca, producció, vendes, etc.) com per a les persones externes que ho demanen (metges, farmacèutics, etc.). L'obtenció dels documents que contenen la informació prèviament localitzada és la culminació de tot el procés, i sovint una de les operacions més crítiques. En aquest article es descriuen els serveis d'accés i obtenció de documents en una empresa multinacional, que disposa d'una biblioteca central i d'una xarxa de centres a diversos paísos. S'exposen els recursos i eines emprats (bases de dades online, CD-ROM, microfitxes, etc.) tant propis de la companyia, com comercials o d'ús públic. S'insisteix en la necessitat de treballar amb una bona relació qualitat/preu. En l'avaluació de la qualitat, el factor principal és, evidentment, la rapidesa.


Article a text complet
Article a text complet

Organització dels recursos Internet
Assumpció Estivill Rius (Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 42-74
Repàs dels mètodes utilitzats per organitzar els recursos Internet. S'examinen amb detall els mètodes tradicionals emprats per les biblioteques per descriure i accedir a aquests recursos i les modificacions fetes en la normativa catalogràfica per adaptar-la a aquests materials. Així mateix, s'examinen mètodes alternatius, com l'ús dels enginys de què disposa la xarxa i la confecció de pàgines web amb guies de recursos. Finalment, s'expliquen les propostes de diversos sistemes de metadades que, si s'implanten en el futur, facilitaran la tasca d'organitzar els documents Internet i donar-los accés, tant si s'empren els enginys mateixos de què disposa la xarxa, com si s'opta per descriure'ls amb mètodes tradicionals.


Article a text complet
Article a text complet

Dades espacials en format digital en cartoteques universitàries: "un altre format i prou?"
Mary Lynette Larsgaard (Map and Imagery Laboratory, Davidson Library, University of California, Santa Barbara); traducció: Jesús Gascón
Pàg. 75-82
L'ús de tecnologies informàtiques ha generat, en el camp de les dades espacials, nous tipus de documents, tant en fitxers accessibles localment (CD-ROM) com en línia (webs). S'analitzen alguns dels problemes de processament d'aquests documents en una cartoteca: des de la localització i adquisició fins a la difusió de les dades entre els usuaris i se'n plantegen vies de solució.


Article a text complet
Article a text complet

Navegar en un entorn turbulent: els bibliotecaris-documentalistes a Catalunya: situació actual i perspectives de futur
Elisa Camps (Bibliotecària-documentalista, llicenciada en Geografia, Fundació "la Caixa") i Josep Lluís Crespàn (Doctor en Ciències Econòmiques, professor titular de màrqueting a la Universitat Pompeu Fabra)
Pàg. 83-101
En aquest article es comenten les conclusions generals i alguns aspectes de l'estudi encarregat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya sobre la situació laboral dels qui treballen el sector de la biblioteconomia i la documentació. També es presenten els resultats d'un sondeig dut a terme en el sector de l'empresa privada, considerada com a possible contractadora d'aquests professionals. Els resultats presentats i comentats mostren una fisonomia dels bibliotecari-documentalista, defineixen les condicions en les quals s'exerceix actualment aquesta professió a Catalunya, i permeten preveure el futur d'aquest ofici. Segons els autors, les tendències que s'observen podran servir per estudiar l'evolució d'aquesta professió en els anys propers i per reorientar l'actuació dels estaments implicats en els seu desenvolupament.


Article a text complet
Article a text complet

Quin poder de decisió tenen els bibliotecaris en els centres petits i mitjans?
Mercè Bosch i Cosntança Espelt (Escola Universitària J. Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 102-113
La diversitat de característiques de les biblioteques petites i mitjanes es fa palesa quan es tracta d'estudiar els elements que intervenen en la presa de decisions, el grau d'intervenció dels professionals, la informació que utilitzen i les necessitats que detecten. La primera fase del projecte DECIMAL, ja finalitzada, s'ha centrat en la recollida de dades prèvia a l'especificació dels requeriments d'un mòdul de suport a la presa de decisions, destinat a aquest tipus de biblioteca.Les dades recollides en la revisió bibliogràfica i en la recerca qualitativa i quantitativa permeten identificar quines són les decisions més sovint assumides pels bibliotecaris així com les fonts d'informació més utilitzades, i altres qüestions relatives al procés de presa de decisions, com el grau de col·laboració en el si de l'organització, les principals limitacions del bibliotecari en aquest àmbit, etc. L'article està centrat en els resultats obtinguts a les biblioteques catalanes, però es presenten també a tall de comparació els resultats globals i els del conjunt de l'Estat.


Article a text complet
Article a text complet

Els estudiants i l'ús de la biblioteca a la Universitat de Barcelona: resultats d'un estudi
Pilar Llopart (Adjunta a Direcció de Gestió de la BUB)
Pàg. 114-121
L'Àrea de Gestió de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va coordinar durant l'estiu de 1994 un treball de recerca amb l'objectiu d'analitzar el comportament dels estudiants davant els canvis tecnològics i d'organització en la BUB. En l'article s'ofereixen els resultats obtinguts a partir del qüestionari que es distribuí als estudiants de les cinc àrees de coneixement que cobreix la BUB.


Article a text complet
Article a text complet

L'Esbart Català de Dansaires: un projecte de reorganització del fons documental
Rosalia Conesa i Sans i Montserrat Garrich i Ribera (Esbart Català de Dansaires, Arxiu i Biblioteca)
Pàg. 122-131
L'Esbart Català de Dansaires és una entitat que en el transcurs dels seus 88 anys d'història ha anat recollint una gran quantitat d'informació especialitzada en dansa, mœsica, costums catalans, etc. El seu fons documental es reparteix entre l'Arxiu i la Biblioteca. El primer inclou l'Arxiu Capmany que conté referències documentals, musicals i gràfiques de dansa des del segle XII fins al 1942. La biblioteca recull material imprès, enregistraments sonors i de v'deo referents a dansa del nostre pa's o forana, mœsica, indumentària, història, etc.La necessitat de poder gestionar tota aquesta informació i poder posar-la a l'abast de tothom que estigui interessat en aquest camp ens va portar al projecte de buscar un sistema automatitzat que ens permetés el tractament tècnic i l'accés fàcil a tots els materials del fons. En el moment d'encarar el projecte vàrem constatar que les eines bàsiques de treball existents ens eren totalment insuficients. Per això hem cregut important afrontar, al mateix temps que organitzàvem el fons, la realització del Tesaurus de dansa, del Vocabulari especialitzat en dansa tradicional catalana i d'una Bibliografia referida a dansa.


Article a text complet
Article a text complet

El món de les discapacitats: biblioteques, centres de documentació i fons documentals
Anna Marquès i Soteras i Rosa Sanahuja i Ballart
Pàg. 132-152
Recull selectiu, sistemàtic i no avaluatiu de biblioteques, centres de documentació i fons documentals, especialitzats, parcialment o totalment, en discapacitats. El treball s'organitza en registres descriptius que apleguen informació ordenada sota els encapçalaments comuns de fons, catàlegs i serveis; s'ofereixen dades quantitatives i qualitatives amb la intenció d'orientar possibles demandes informatives del camp de les discapacitats.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 153-180


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 181-194


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 195-197