Item 17, juliol-desembre 1995
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 17, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial
Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 4-5


Article a text complet
Article a text complet

La dimensió educativa de la Biblioteca de la UPF: el pla de sessions de formació d'usuaris
Montserrat Espinós i Ferrer i Josep Sort i Ticó (Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra)
Pàg. 6-16
Les activitats de formació d'usuaris no estan encara gaire implantades en el panorama bibliotecari català.L'article descriu quin és el plantejament i les característiques principals del nou pla de formació d'usuaris que, des de la seva condició de biblioteca universitària i com a servei de suport a la docència i a la investigació, ha emprès la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.


Article a text complet
Article a text complet

La xarxa de biblioteques del CSIC: 10 anys informatitzant
Agnès Ponsati Obiols (Directora de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC)
Pàg. 16-37
L'any 1996 farà ja 10 anys que s'inicià el procés d'informatització de les biblioteques del CSIC. En aquest article volem explicar en què ha consistit aquest procés, de quina situació es partia, què s'ha aconseguit i quins plantejaments de futur tenim. En resum, pretenem fer una avaluació del que ha suposat la informatització en les biblioteques del CSIC i en quina situació es troben actualment.


Article a text complet
Article a text complet

La creació del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Montserrat Espinós i Ferrer (Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra), Mercè Mestre i Vidal (Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya) i Marta Tort i Pascual (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)
Pàg. 38-58
L'article descriu els treballs tècnics previs a la creació del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). S'inicia amb una breu introducció històrica i descriu detalladament el procés d'elaboració i el funcionament del programa de detecció i eliminació de registres bibliogràfics duplicats que s'ha elaborat per a la càrrega inicial i alimentació d'aquesta base de dades.


Article a text complet
Article a text complet

Prestatges nous i llibres de saldo
Lluís Quintana Trias (Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Pàg. 59-65
Les biblioteques electròniques, també anomenades virtuals, ofereixen, a través de la xarxa Internet, l'accés a textos de tota mena, des de poemes solts fins a la Bíblia, i també novel·les o obres de referència; en general, però, la selecció de textos és poc rigurosa i les literatures minoritàries no hi són representades. Aquesta mancança es podria resoldre amb una bona planificació.


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison, 1909-1995: història i ús actual
Anna Cabó i Cardona (Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison, Barcelona, Xarxa de Biblioteques Populars, Diputació de Barcelona)
Pàg. 66-73
En aquest article es préten fer un recorregut històric per la Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison, fundada l'any 1909 a Barcelona i per tant la primera biblioteca per a dones fundada a Europa. A través de 86 anys, des de la seva fundació fins ara, s'hi analitzaran els canvis soferts en l'orientació, el fons i el funcionament, moltes vegades estretament lligats a l'accidentada història del país.A la segona part de l'article es fa una anàlisi dels fons bibliogràfics, l'evolució en la selecció de la documentació i els tipus de documents de què disposa. Finalment se'n dóna a conèixer l'ús actual com a biblioteca pública dins la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, i a la vegada com a biblioteca semiespecialitzada.


Article a text complet
Article a text complet

El patrimoni musical a Catalunya
Joana Crespi (Vicepresidenta d'AEDOM, Asociación Española de Documentación Musical)
Pàg. 74-82
En general hi ha un gran desconeixement dels fons i els recursos musicals que es troben a Catalunya. A partir d'un treball dels musicòlegs M. Ester i Josep M. Vilar, es fa una anàlisi del patrimoni musical: procedència, tipus, ubicació, conservació, accessibilitat. Hi ha també un llistat d'institucions que conserven patrimoni musical així com una breu descripció dels centres i continguts més importants.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 83-100


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 101-113


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 114