Item 13, juliol-desembre 1993
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 13, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-4


Article a text complet
Article a text complet

El futur de les biblioteques i el bibliotecari del futur
Lluís Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
Pàg. 5-24
Per a l'autor de l'article el futur de les biblioteques passa per l'adopció d'instruments nous i per l'adaptació del bibliotecari i de les biblioteques mateixes als valors canviants d'una societat que canvia constantment. En primer lloc, l'autor analitza els canvis produíts en el món de la informació i com han incidit en la percepció que es té de les biblioteques i d'allò que se n'espera. En segon lloc, enumera les funcions que hauria de realitzar el bibliotecari, explica quina ha de ser la missió de les biblioteques en el context actual, examina quina és la percepció que la societat té del bibliotecari i de les biblioteques, i dissenya el perfil del bibliotecari del futur. A tall de conclusions, l'autor fa una sèrie de propostes per a la renovació professional.


Article a text complet
Article a text complet

Imatge, estatus i reputació de la biblioteconomia i la documentació
Hans Prins i Wilco de Gier (Membres del NBLC (Dutch Centre for Public Libraries and Literature,POB 93054, 2509 AB La Haia, Paísos Baixos); traducció: Elisa Camps i Jordi Roqué
Pàg. 25-38
La imatge que els bibliotecaris i documentalistes tenen d'ells mateixos és pobra i menysvalorada. L'estudi es basa en una enquesta d'opinió feta a professionals de tot el món. S'hi fa palès l'estatus baix de la professió i s'identifiquen els aspectes que més incideixen en aquesta situació, així com les vies de solució.


Article a text complet
Article a text complet

Els estudis de Biblioteconomia i Documentació i la configuració dels futurs professionals a l'Estat espanyol
Mercè Bosch i Pou (Directora de l'Escola Universitària "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona
Pàg. 39-60
Panoràmica de la situació dels estudis de Biblioteconomia i Documentació a Espanya en els darrers anys i perspectives de futur de la formació d'aquest sector professional. Es repassen les fites més importants que s'han assolit: la creació oficial dels estudis a nivell de diplomatura i dels centres que els imparteixen, la reforma dels plans d'estudis d'acrod amb la Llei de Reforma Universitària i la creació de la llicenciatura. El futur dels ensenyaments a Espanya ha de tendir a l'homologació europea i a aprofundir en el seu assentament, per tal de permetre desenvolupar la investigació en aquest camp i un reconeixement social més bo de la professió.


Article a text complet
Article a text complet

Necessitats d'educació continuada en biblioteconomia i documentació a Espanya: resultats d'una enquesta
Montserrat Espinós (Universitat Pompeu Fabra, Biblioteca. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) i Assumpció Estivill (Escola Universitària "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació) Pàg. 61-94
Resultats d'un estudi sobre necessitats de formació continuada en biblioteconomia i documentació a l'Estat espanyol. Les dades per elaborar l'estudi foren recollides amb un qüestionari que es distribuí a una mostra aleatòria de 601 individus. La mostra representava una població de 3.033 individus, membres de set associacions bibliotecàries de l'Estat. El percentatge de resposta (31,3%) no permet fer afirmacions contundents, però dóna una indicació prou aproximada de la situació real. Les dades recollides s'analitzen en tres blocs: característiques de la població analitzada i dels centres on treballa; avaluació de la formació inicial dels enquestats i avaluació de la formació continuada.


Article a text complet
Article a text complet

Dades sobre la incorporació laboral de les darreres promocions de diplomats de l'Escola "Jordi Rubió i Balguer"
Constança Espelt i Amadeu Pons
Pàg. 95-103
Resultats d'un estudi sobre la integració en el mercat de treball dels diplomats en Biblioteconomia i Documentació de l'Escola de Barcelona de les promocions de 1988 a 1992. Hi destaca el baix índex d'atur i l'ocupació majoritària en biblioteques universitàries i especialitzades.


Article a text complet
Article a text complet

El gopher: noves tecnologies de la informació a les biblioteques
Toni Bellver (Centre de Processament de Dades, Universitat Jaume I, Castelló), Jordi Adell (Departament d'Educació, Universitat Jaume I, Castelló) i Vicent Falomir (Centre de Documentació, Universitat Jaume I, Castelló)
Pàg. 104-112
En aquest article es descriu el gopher, un sistema distribuít d'emmagatzemament i recuperació de la informació, que permet implementar nous serveis a les biblioteques. Un equip de la Universitat Jaume I manté un sistema gopher per tal d'experimentar aquests nous serveis.


Article a text complet
Article a text complet

La xarxa Internet: aplicacions en biblioteques i centres de documentació
Josep Manuel Rodríguez i Gairín (Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca. Unitat de Documentació
Pàg. 113-130
La xarxa Internet és, sens dubte, la xarxa de comunicacions més gran que existeix arreu del món. Des de fa molts anys els investigadors l'han fet servir com a mitjà d'intercanvi d'informació amb companys d'altres paísos que treballaven en línies de recerca semblants. Però Internet és molt més que un macrosistema de correu electrònic; aquests últims anys, amb la incorporació d'empreses privades de documentació i la informatització de les biblioteques, s'ha obert tot un ventall de serveis dirigits al món de la biblioteconomia i documentació. Aquests serveis es basen en la consulta interactiva d'ordinadors remots, transferència de fitxers i sistemes de correu electrònic.


Article a text complet
Article a text complet

De formats
Marcel Estrader (Universitat de Girona. Servei de Biblioteques)
Pàg. 131-141
Resposta a l'article de Jesús Gascón sobre la 2a edició del Manual del CATMARC, publicat al núm. 12 d'Item. En primer lloc, es fan algunes precisions sobre el context en què es publica aquesta segona edició del Manual. Segueix un breu resum històric dels formats MARC i s'anoten algunes definicions al voltant del concepte de format. Finalment, s'analitzen i discuteixen les opinions crítiques expressades per J. Gascón.


Article a text complet
Article a text complet

El Centre de documentació de l'Institut del Teatre
Anna Vázquez Estévez (Cap del Departament de Documentació de l'Institut del Teatre)
Pàg. 142-147


Article a text complet
Article a text complet

Annex: resultat de l'enquesta sobre formació continuada adreçada als col·legiats
María José Orobitg i Dellà (Vocal de formació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Biblioteca del Mil·lenari - Sant Cugat del Vallés)
Pàg. 148-157


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 83-100


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 189-214


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 215-216


Article a text complet
Article a text complet

Intruccions per als autors
Pàg. 217-218