Item 8, gener-juny 1991
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 8, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 2


Article a text complet
Article a text complet

La lectura pública a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de la Llei de Biblioteques
Elisa Camps (Fundació "La Caixa") i Lluís Bagunyà (Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 3-23
Partint del comentari de la Llei de Biblioteques (1981) i de les Normes per a biblioteques públiques a Catalunya, s'analitzen les realitzacions i els estudis de planificació elaborats des de llavors i les actuacions en aquest camp. Es presenten les darreres manifestacions de les institucions implicades en la lectura pública i les conclusions de la Comissió de Lectura Pública convocada pel Departament de Cultura. S'ofereixen les línies generals d'un pla d'actuació desitjable, amb la definició de competències, el repartiment del finançament i les característiques del Mapa bibliotecari. S'hi proposen aspectes de la Llei a desenvolupar en el camp de la lectura pública i el paper de les associacions que vetllin pel seu compliment. Es conclou amb la necessitat de canviar la imatge que el ciutadà té de la biblioteca pública.


Article a text complet
Article a text complet

Eppur si muove: un decenni de biblioteques escolars
Mònica Baró (Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació) i Teresa Mañà (Biblioteca Infantil de la Santa Creu)
Pàg. 24-30
Anàlisi de les diverses actuacions en el camp de les biblioteques escolars en l'àmbit territorial català des del 1980 fins al 1991. S'hi ressenyen les iniciatives tant institucionals com de caràcter privat que s'han dut a terme amb vista a la seva promoció, com també els estudis i altres treballs de recerca, les publicacions especialitzades i les activitats de formació per al personal que se n'ocupa.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques del CSIC: una xarxa nacional informatitzada
Agnès Ponsati (CSIC, Barcelona)
Pàg. 31-42
Després d'una breu panoràmica sobre el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), de la seva organització i de la seva presència a Catalunya, l'article descriu la xarxa de biblioteques del Consell. Es para especial esment en el procés d'automatització --en general i a les biblioteques catalanes--, l'estructura de la xarxa i la conversió retrospectiva de registres. En el darrer apartat es descriuen les característiques generals del sistema ALEPH, triat pel CSIC per a l'automatització de la xarxa.


Article a text complet
Article a text complet

Subministrament de documents des d'una biblioteca especialitzada
Jordi Serrano (Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Documentació i Biblioteques, Serveis Tècnics) i Jordi Beneït (IUNA-FUNDACIÓ PUIGVERT, Biblioteca)
Pàg. 43-51
Estudi sobre les peticions externes d'articles de revista a la biblioteca de la Fundació Puigvert (IUNA), especialitzada en urologia, nefrologia i andrologia. A partir de les dades de tot l'any 1989 (230 peticions, amb 758 referències bibliogràfiques) s'analitza la forma de sol·licitud, la procedència geogràfica, els tipus de centres sol·licitants i el temps mitjà de resposta. S'avalua la importància del centre i es posa de manifest la manca de recursos informatius existents a l'Estat espanyol per a resoldre els probles d'obtenció de documents.


Article a text complet
Article a text complet

L'evolució de la distribució de bases de dades en línia en els darrers anys des de la perspectiva catalana
Vicenç Meléndez (SOCADI)
Pàg. 52-65
Es descriu l'evolució de la distribució de bases de dades en línia i es delimita i caracteritza la informació professional o especialitzada, en relació amb altres tipus d'informació que també són accessibles en línia. S'analitzen els factors que han influït i influeixen en la distribució de bases de dades a escala internacional; es especial, l'aparició dels suports òptics CD-ROM i dels serveis videotex. S'assenyalen les tendències observades en l'activitat dels distribuïdors més importants. Finalment es descriuen les situacions espanyola i catalana en aquest context.


Article a text complet
Article a text complet

L'esporgada del fons a les biblioteques públiques: aproximació a la creació d'un centre de documents obsolets
Concepció Carreras (Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, Central Tècnica) i Elvira Permanyer (Biblioteca de Catalunya)
Pàg. 66-79
El fons de les biblioteques no pot créixer indefinidament. Per tant, cal esporgar-lo si volem oferir un servei eficaç. Per duar a terme aquesta esporgada cal utilitzar uns criteris físics, de contingut i quantitatius. El resultat implica redistribuir aquest fons segons les diferents opcions possibles. La proposta que oferim en aquest article és la creació d'un Centre de Recollida de documents obsolets. Aquest centre hauria de donar cabuda a tots aquests documents i tractar-los de manera que fos possible la seva utilització posterior. Els dos objectius bàsics serien la recuperació del fons bibliogràfic català i la creació d'un futur Centre de Préstec Interbibliotecari per a tot el país.


Article a text complet
Article a text complet

Record de Carme Ribé (1920-1991)
Assumpció Estivill
Pàg. 80-82


Article a text complet
Article a text complet

Centre d'Estudis de Documentació de Patents (CEDP) i Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG
Pascual Segura, Núria Sans i Bernabé Zea ( Centre d'Estudis de Documentació de Patents (CEDP), Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, Universitat de Barcelona)
Pàg. 83-89
En aquest article es descriu el centre de recerca de la Universitat de Barcelona anomenat Centre d'Estudis de Documentació de Patents (CEDP) i les seves activitats des que va ser creat el 1987 com a conseqüència d'un projecte COMETT de la CEE. Les dues activitats docents més importants del CEDP, el Màster en Documentació Online & Compact-disc (MASDOC) i el Diploma sobre patents espanyoles, europees i internacionals, es tracten més en detall. Es descriu la Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG, servei d'informació altament especialitzat, recentment organitzat entre el CEDP i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya, que compta amb el suport de les CIRIT/CICYT, el Registro de la Propiedad Industrial, l'Oficina Europea de Patents, Chemical Abstracts Service i Derwent Publications Ltd.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 90-114


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 115-133


Article a text complet
Article a text complet

>Abstracts in English
Pàg. 134-136


Article a text complet
Article a text complet

Instruccions per als autors
Pàg. 137-138