Item 4, gener-juny 1989
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 4, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial
Pàg. 7


Article a text complet
Article a text complet

Jordi Rubió i Lois: la seva influència en el món bibliotecari de Catalunya
Teresa Rovira
Pàg. 9-14


Article a text complet
Article a text complet

Llista d'encapçalaments de matèria en català
Imma Baldocchi i Núria Gelabert (Bibliotecàries de l'Institut Català de Bibliografia, Generalitat de Catalunya, Barcelona)
Pàg. 15-20
Antecedents i arrels de la Llista d'encapçalaments en català confeccionada per l'Institut Català de Bibliografia que es basa en l'adaptació de la Library of Congress Subject Headings. S'indiquen les diferències entre descriptors, característiques del thesaurus i encapçalaments alfabètics de matèries. S'afegeix també un breu estat de la qüestio de l'adaptació.


Article a text complet
Article a text complet

Les "altres" religions en la classificació decimal
Teresa Guardans (Bibliotecària Biblioteca Popular d'Horta, Fundació Caixa de Pensions)
Pàg. 21-28
El fenomen religiós en les seves diverses manifestacions culturals és difícilment classificable amb la pauta de la CDU. La dificultat sorgeix de a) l'enorme varietat del fenomen, b) la perspectiva cristianooccidental que regeix la CDU, tant pel que fa al fet religiós en particular com pel que fa a la cultura en general. Exemple d'una classificació emprada en el cas concret d'una biblioteca amb un fons important d'Història de les religions.


Article a text complet
Article a text complet

El tractament de la documentació en serveis socials: indexació i classificació
Ma. Carme Sans i Moya (Biblioteca Escola Universitària de Treball Social de Barcelona) i Alberto de Pereda (Biblioteca, INSERSO, Madrid)
Pàg. 29-44
El tractament de la documentació en serveis socials es caracteritza per la dificultat en la interpretació adient de la terminologia, sempre en contínua revisió. Aquesta terminologia està basada en una classificació i indexació el més precisa possible i que s'ha traduít en la redacció d'un thesaurus i un llistat alfabètic de matèries.


Article a text complet
Article a text complet

Creació d'uns encapçalaments de matèria per a les biblioteques científiques de la Universitat de Barcelona
Jordi Casadellà (Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, Cap de Coordinació d'Informació Bibliogràfica, Revistes i Préstec Interbibliotecari) i Laura Miró (Biblioteca de Física i Química)
Pág. 45-50
Creation of specific subject headings Since the beginning of automation of Barcelona's Library University Services, there has been the need to create specific-subject headings list for every academic institution. These subject lists were urgent, especially in experimental sciences and mathematics. The following review explains steps and process.


Article a text complet
Article a text complet

La classificació de la música: un problema no resolt
Lluís Bagunyà (Bibliotecari, Centre de Documentació Musical, Generalitat de Catalunya, Barcelona)
Pàg. 51-60
Les especials característiques de la música, junt amb la varietat de tipus de document que la tracten o la contenen, fan que encara no hi hagi una solució satisfactòria ni generalment aplicada en la seva classificació. Les classificacions existents, generals o específiques, no són prou adequades i, per així, s'hi donen solucions particulars, com la d'enregistraments sonors de les biblioteques-fonoteques de la Ville de Paris, de recent implantació a les biblioteques populars catalanes, i es fan propostes homogènies que tenen en compte tot tipus de material, com la del Conservatori Superior Nacional de Música de Lió.


Article a text complet
Article a text complet

La classificació del Centre d'Estudis d'Història Contemporània/Biblioteca Figueras
Roser Pintó Fàbregas (Bibliotecària, Centre d'Estudis d'Història Contemporània/ Fundació Figueras)
Pàg. 61-66
Presentació del Centre d'Estudis d'Història Contemporània i especificació dels fons que conserva. Dificultats de classificació del fons d'Història Contemporània. Exposició de les característiques de la classificació pròpia adoptada i valoració.


Article a text complet
Article a text complet

Col·lecció local a la Biblioteca Pública: recomacions bàsiques
Assumpta Bailac ("Ildefons Barbarà" de Gràcia, Fundació Caixa de Pensions), Concepció Carreras (Central de Biblioteques Populars, Diputació de Barcelona), Maria Elvira (Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació), Ma Carme Grauvilardell (Biblioteca Popular "S. Vives Casajuana", Diputació de Barcelona)
Pàg. 67-76
Normes per ajudar les biblioteques a organitzar el seu fons de col·lecció local. En l'article es fa una definició del que és col·lecció local i es donen un seguit de recomanacions bàsiques segons el tipus d'àrea que cobreixi, el tipus de material, el seu tractament i els seus serveis que aquesta secció ha d'oferir en la biblioteca pública.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques públiques a Dinamarca: punt i a part
Elisabet Gibert Riba (Biblioteca Popular de Canovelles), Jordi Permanyer (Sots-director de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona), Núria Pi i Vendrell (Central de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona)
Pàg. 77-94
Visió general del sistema bibliotecari danès, centrada en la biblioteca pública: legislació, informatització, serveis centrals, estructura i serveis de la biblioteca.


Article a text complet
Article a text complet

Les Fonoteques Nacionals
Mercè Rubió (Bibliotecària, Fonoteca Nacional, Generalitat de Catalunya)
Pàg. 95-100
The appearance and the use of the audio-visual media in our society has led to expand the concept of information and documentation. These changes have been assumed by libraries and national phonoteques have been created. This review deals on the National Audio-visual Media Centre of Catalonia situation.


Article a text complet
Article a text complet

Los Profesionales de la Documentación ante la ley de Propiedad Intelectual
Jorge Páez Mañá (Llicenciat en Dret i Documentalista, I.S.O.C.) i Ana Isabel Triviño Acuña
Pàg. 101-108
La regulació jurídica de les activitats dels professionals de la documentació: bibliotecaris, arxivers i documentalistes, com a gestors del fons documental, passa pel reconeixement dels drets d'autors de les obres originals, del dret de la propietat intel·lectual del propi treball remunerat i dels drets a la informació i al lliure accés a la cultura.


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 109-118


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 119-122