Instruccions per als autors      Castellano
Item: revista de biblioteconomia i documentació

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya no aprova ni fa seus els continguts, opinions i dades que continguin els articles i col·laboracions publicats a la revista Item de la mateixa manera que no garanteix la seva licitud, veracitat, i fiabilitat. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.

El Col·legi Oficial de Biblitecaris-Documentalistes de Catalunya no és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels continguts que puguin produir a tercers. Amb caràcter enunciatiu i mai de limitació, el Col·legi no serà responsable pels danys i prejudicis que es derivin de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirit vers tercers, o la realització d'actes de competència deslleial, publicitat i continguts il·lícits

La revista Item publica textos originals, és a dir, no acceptarà articles que s'hagin publicat anteriorment en altres revistes o que hagin format part d'altres publicacions. L'autor es compromet a no publicar el mateix treball en una altre publicació sense l'autorització escrita de la revista Item.

Els autors dels articles publicats a la revista Item tenen el permís de reproduir-los en les seves webs personals o en dipòsits institucionals als quals estiguin vinculats, sempre i quan en citin la font original i la revista estigui disponible en accés obert (3 mesos després de la seva publicació).

El Consell editor es reserva el dret a no publicar treballs que no s'ajustin a la política editorial de la revista ni als àmbits de treball dissenyats.

La llengua de la publicació és el català i el Consell editor de Redacció es reserva el dret de publicar o traduir articles escrits en altres llengües.TEXTOS

  1. Títol en català, castellà i anglès.
  2. Autoria i filiació: Nom de l'autor/s, lloc de treball, adreça, telèfon, correu-e i pàgina web.
  3. Resum de 100-150 paraules en català, castellà i anglès.
  4. Paraules clau de 5-10 en català, castellà i anglès.
  5. Les ressenyes s'han d'encapçalar amb la citació bibliogràfica completa del document ressenyat.
  6. L'extensió màxima recomanada dels articles és de 15 pàgines; la d'una ressenya, 3 pàgines.
  7. S'utilitzarà la negreta per títols i subtítols que han d'anar numerats amb: 1., 1.1., 1.2., 2. 2.1., 2.2., ... etc.
  8. Il·lustracions: Les taules, els gràfics i les fotografies han d'anar en fitxers separats i s'han d'enviar al mateix moment que l'article; cal indicar-ne la localització al text. Han d'anar numerats consecutivament i amb un títol breu. La inclusió definitiva en la publicació dependrà del disseny definitiu de la revista.
  9. Les referències a altres documents i les notes es donaran en nota, preferentment a peu de pàgina, i s'indicarà al text amb exponents. L'autor és responsable que les citacions siguin completes i exactes. Veure capítol de Citacions més a baix.
  10. És responsabilitat dels autors demanar l'autorització per a la reproducció de material citat en els seus treballs.


CITACIONS

Les citacions han de seguir l'esquema general donat a Item, núm. 15, p. 4-59. Per exemple:

Articles de publicació en sèrie (bibliografia al final)
Cognom, Nom; Cognom2, Nom2. "Títol de l'article". Títol de la publicació. Núm. o vol. (data), p. començament-p. final

Articles de publicació en sèrie (citació com a nota)
Nom Cognom; Nom2 Cognom2, "Títol de l'article", Títol de la publicació, Editorial, núm. o vol. (data), p. començament-p. final (p. a què fa referència la citació)

Monografies (bibliografia al final)
Cognom, Nom. Títol de la publicació. Lloc de publicació: Editor, Data de publicació. Col·lació

Monografies (citació com a nota)
Nom Cognom, Títol de la publicació (Lloc de publicació: Editor, Data de publicació)

Recursos en línia
Cognom, Nom. Títol de la publicació [en línia]. Versió. Lloc de publicació: Editor, Data de publicació o actualització. [Data de la consulta]

El Consell Editorial pot fer esmenes menors per a adaptar el text a l'estil de la publicació o per a millorar-ne la comprensió. Els articles que, per aquestes raons, requereixin un treball editorial important seran retornats als autors per a llur revisi.


CONTACTE I ENVIAMENTS D'ORIGINALS

Els textos han d'enviar-se per correu electrònic (item@cobdc.org), en format DOC, RTF o ODT, sense formats especials automàtics (sense sagnats, tabuladors, requadres, etc.).


EXEMPLARS PER ALS AUTORS

Per cada article publicat, els autors reben un total de dos exemplars del número corresponent de la revista.


PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

El Consell Editorial és responsable de l'avaluació de les contribucions rebudes. Aquest pot, al seu torn, sotmetre-les al judici d'un expert en la matèria. En tot cas, la decisió de publicar o no l'article correspon al Consell Editorial, qui la comunicarà als autors en el termini més breu possible. Els originals no publicats es retornen als autors.