Editorial Observatori Editorial Observatori Sol.lucions Observatori Cursos Nous membres
Editorial Observatori Solucions Cursos Nous membres
 
Noticia
 

Manifest a favor del préstec públic

Considerant que les biblioteques, museus, arxius, hemeroteques, fonoteques i filmoteques de titularitat pública, així com aquelles que pertanyen a entitats d’interès general de caràcter cultural, científic o educatiu sense afany de lucre o bé a institucions docents integrades al sistema educatiu espanyol:

GARANTEIXEN a les persones l’accés lliure i il·limitat al coneixement, el pensament, la cultura i la informació. (Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.)

EXERCEIXEN una funció important en el desenvolupament i manteniment d’una societat democràtica en facilitar l’accés a un ampli i variat ventall de coneixements, idees i opinions. (Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament dels serveis de biblioteques públiques, 2001.)

FOMENTEN l’adquisició i la millora dels hàbits de lectura, especialment entre la població infantil i juvenil. (Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.)
REALITZEN una tasca primordial en el desenvolupament dels sistemes educatius en aportar les eines necessàries per a l’adquisició i l’assumpció dels coneixements en tots i cadascun dels diferents estadis de formació.

DESENVOLUPEN una tasca indispensable de suport a la investigació que es du a terme a través de tot tipus d’institucions en posar a disposició dels usuaris i usuàries les obres i les creacions necessàries per al desenvolupament de la seva tasca.

ACTUEN com a aparadors de la producció cultural existent, en recollir entre els seus fons i posar a disposició del públic les obres creades per intel·lectuals, científics i artistes. Aquests darrers es beneficien així de l’ús gratuït d’un canal de publicitat i difusió de les seves idees.

ASSEGUREN la difusió, la conservació i l’accessibilitat a obres de tota mena, més enllà dels interessos comercials puntuals, de la capacitat de distribució d’aquestes i de la dictadura del mercat.

OFEREIXEN serveis en un marc de respecte cap als drets d’autor, i serveixen a més a més com a canals per difondre entre els seus usuaris i usuàries un coneixement de la matèria i els formen en l’ús respectuós de les obres i prestacions protegides.
SÓN institucions sense finalitats lucratives, econòmiques o comercials, directes o indirectes, que cerquen com a únic benefici el desenvolupament cultural, educatiu i humà d’aquells als qui serveixen i, per extensió, la millora del nivell educatiu i de competitivitat de la societat en general.

PERTANYEN a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes ja que es costegen amb els diners que tots aporten a través dels seus impostos. (Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.)


Expressem la nostra convicció en la necessitat de:

ASSEGURAR l’equilibri just entre els interessos d’autors, editors i societat en general a través del marc legal en matèria de drets d’autor.

GARANTIR els interessos culturals de la societat ja que aquesta progressa i es desenvolupa mitjançant la promoció de la investigació i la facilitat d’accés a les creacions intel·lectuals. Aquesta és una de les bases dels límits que estableix el marc legal que regula la propietat intel·lectual.

MANTENIR el límit actual de préstec que contempla la Llei de propietat intel·lectual vigent en el seu article 37.2 com a instrument eficient d’una política de promoció cultural que, a més a més, està en consonància amb el marc legal creat per la Directiva 92/100/CEE sobre lloguer i préstec. L’esmentada Directiva no només estableix en l’article 5 la possibilitat que cada Estat membre determini lliurement la remuneració pel préstec d’obres en funció de les seves polítiques de promoció cultural, sinó que també els atorga la potestat d’eximir determinats establiments de la remuneració d’aquest pagament.

INSISTIR en el valor dels serveis de préstec que ofereixen les institucions citades, ja que és un element que beneficia el titular com a ciutadà i com a creador. Els serveis de préstec són una eina indispensable de creació de lectors i per tant, de consumidors de les seves obres.

SUBRATLLAR la importància dels serveis de préstec que ofereixen les institucions citades com a eines indispensables de suport a l’educació i a la investigació.

DESTACAR la rellevància de la inversió que els organismes públics realitzen en l’adquisició de fons per a aquest tipus de centres com a benefici directe a favor dels creadors i del sector editorial en general. Aquesta inversió és el reconeixement exprés de la societat a la importància de la tasca dels autors i editors en el desenvolupament cultural.

RECONÈIXER que per a determinats tipus d’obres, l’adquisició que realitzen les institucions abans esmentades és indispensable per garantir-ne l’edició.

8. EVITAR qualsevol tipus de penalització contra els serveis de préstec públic ja que aniria en detriment dels objectius que persegueixen, que no és altre que el benefici de la societat a la que serveix.És per tot això que expressem el nostre REBUIG a la possibilitat que el préstec públic realitzat a les biblioteques i els centres similars, que actualment es beneficien de l’excepció que contempla la Llei de propietat intel·lectual, quedi subjecte al pagament d’una compensació econòmica, i sol·licitem que els responsables públics defensin el manteniment del límit actual del préstec a favor d’aquest tipus d’institucions
EN ELS MATEIXOS TERMES ACTUALS.
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Febrer de 2004


Document elaborat pel Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i altres professionals del sector.