Comunicacions - Gestió
ACTES DE LES 10es JORNADES CATALANES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Bloc sobre Gestió
10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació


Article a text complet
Article a text complet
  L'aportació de la gestió de la informació i el coneixement en la conflictologia  
Amèlia Foraster
Pàg. 17-25
En el món contemporani els conflictes formen part de la nostra vida quotidiana. La cerca de solucions sovint passa per indagar en les arrels profundes, en l’evolució i els canvis que han anat generant la situació. La disciplina de la conflictologia va sorgir primer als EEUU i més endavant a nivell internacional. Hi intervenen professionals de diferents àmbits temàtics, que dediquen llur recerca teòrica i activitat pràctica a la comprensió i resolució d’aquells conflictes plantejats a petita o a gran escala a les comunitats humanes.
Podem definir els conflictes en relació amb el coneixement que en tenim. La societat de la informació obre noves possibilitats en la resolució dels conflictes, donada la facilitat en l’accés a la informació i les possibilitats de difondre-la ràpidament. És en aquest sentit que l’aplicació de la metodologia de la gestió de la informació i l’ús adequat de les eines de gestió del coneixement, poden ser útils per intervenir d’una forma efectiva en les diferents fases del plantejament, mediació i negociació que integren la disciplina de la resolució de conflictes. Aquesta és una ciència orientada cap a la seva aplicabilitat directa mitjançant tècniques i estratègies d’intervenció concretes.
 

Article a text complet
Article a text complet
  Biblioteques d’art: Organització en xarxa  
Anna Planet Rabascall
Pàg. 29-41
Amb l’objectiu d’ajustar-se a les propostes d’estructuració del Sistema Bibliotecari de Catalunya s’inicia la creació d’una xarxa de biblioteques d’art. La xarxa tindrà com a eines bàsiques de suport un catàleg col·lectiu, procediments de gestió i polítiques de servei unificats per tal d’evitar duplicar tasques repetitives, aconseguir un estalvi de recursos i donar uns millors serveis als usuaris. El catàleg col·lectiu s’integrarà en el Catàleg Únic de Catalunya passant així a formar part del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
S’exposa la metodologia que es segueix i el treball que s’està portant a terme amb la fusió de dos centres: la biblioteca del MACBA i el centre de documentació «Alexandre Cirici» (CDAC).
 

Article a text complet
Article a text complet
  Els camins per arribar a Bolonya: documentació, aprenentatge i CRAI
Pilar Cid Leal, Remei Perpinyà i Morera, Maria José Recoder i Sellarès
Pàg. 43-57
El nou Espai Europeu d’Educació Superior que propugna la Declaració de Bolonya i que hauria d’estar implantat a l’Espanya al 2010, provocarà canvis importants en el model d’aprenentatge universitari que coneixem. Es fa especial èmfasi en la necessitat que els estudiants aprenguin a treballar en equip i que s’habituïn a l’autoaprenentatge, perquè a la societat de la informació és impensable que qualsevol persona no hagi de seguir formant-se al llarg de la seva vida. Per impulsar la filosofia de Bolonya les universitats compten amb alguns instruments bàsics com: les biblioteques universitàries, els CRAI (Centres de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació), els campus virtuals, la documentació digital i els productes pensats específicament per als alumnes o per als professors i investigadors. Per a que tot sigui adequat a les necessitats de la comunitat universitària convé que estiguin pensats amb la col·laboració interdisciplinària de tots els col·lectius que participen en aquesta tasca, entre els que hem de destacar docents i bibliotecaris-documentalistes.
 

Article a text complet
Article a text complet
  CÀNTIC: el catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya  
Imma Ferran Augé, Marta Tort Pascual
Pàg. 59-72
La comunicació que presentem té com a objectiu difondre entre els professionals de Catalunya el projecte cooperatiu Càntic, el catàleg d’autoritats de Catalunya. El 25 d’octubre de 2005 la Comissió Assessora de Catalogació, òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació, acorda crear el catàleg d’autoritats de Catalunya que ha de permetre normalitzar els punts d’accés dels catàlegs bibliogràfics, millorant la comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorint la cerca i la recuperació de la informació. Concebut en dues fases, la primera inclourà els registres de noms i títols autoritatius per a les biblioteques catalanes. L’elaboració del Càntic es realitzarà de forma cooperativa entre les biblioteques que hi participin i funcionarà en base al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Liderat per la Biblioteca de Catalunya, el Càntic donarà tracte especial als noms catalans ja que en pretén ser la font principal d’informació també fora de Catalunya.
 

Article a text complet
Article a text complet
 

Disseny i implementació d’un sistema de gestió dels documents d’arxiu en una empresa constructora: estudi d’un cas
José Alberto Alonso
Pàg. 73-91
Es descriu el procés de disseny i implementació d’un sistema de gestió dels documents d’arxiu en una empresa d’edificació i obra civil, i com s’han aplicat els principis i directrius definits a la norma ISO 15489, Información y documentación. Gestión de documentos, per a dur a terme l’organització de l’arxiu central. La implantació d’un sistema de gestió de documents implica la definició de la política i les estratègies d’actuació, la determinació de les responsabilitats, l’estructuració dels processos documentals i la creació d’eines de gestió de l’arxiu (quadre de classificació, calendari de conservació i accés, inventari de l’arxiu). En aquest projecte s’ha emprat la metodologia de disseny i implementació que proposa la norma ISO 15489, estructurada en vuit etapes des de la investigació de l’entorn organitzatiu i els factors ambientals fins a la revisió posterior a la implementació.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Gestió documental i arxiu en una empresa: disseny i implantació del sistema de gestió
José Alberto Alonso i Beatriz Piera
Pàg. 99-110
La norma ISO 15489, Information and documentation - Records management estableix els principis generals per a la gestió dels documents a les organitzacions i proporciona una metodologia per al disseny i implementació d'un sistema documental. Aquesta norma està emparentada amb les normes de la família ISO 9000, que defineixen els requisits per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i que promouen l'adopció d'un enfocament basat en processos. La gestió documental és un procés de suport transversal i orientat als clients (tant interns com externs). Per aquesta raó, els procediments de gestió documental formen part del sistema de processos d'una organització i afecten l'empresa en el seu conjunt. La norma ISO 15489 planteja la necessitat de establir polítiques i designar responsables. És fonamental que les organitzacions estableixin, documentin i mantinguin polítiques, procediments i pràctiques de gestió documental i especifiquin les atribucions de les unitats encarregades de dur a terme cada funció o activitat.
L'aplicació de l'esquema de la «piràmide documental» per donar forma escrita a aquests procediments i directrius ens resultarà de gran utilitat, ja que ens permet concretar els elements més específics a partir d'uns principis generals. Per tal de dur a terme un programa de gestió documental que doni suport a les activitats de l'organització i compleixi amb l'entorn legal i normatiu, aquesta norma proposa un seguit de principis. A més, defineix els processos i controls documentals que s'han de tenir en compte en el disseny i implementació d'un sistema de gestió documental, ja sigui un sistema documental basat en paper, electrònic o mixt.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Lectura pública i mercat editorial: el Sistema d’Adquisició Bibliotecària, com a punt de partida
Jordi Llobet, Eva Rivera
Pàg. 113-129
Presentació de l’estructura i el balanç de funcionament del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB), un projecte desenvolupat durant l’any 2005 des de l’Àrea de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa de Suport a l’Edició en Català.
El SAB és l’expressió d’una nova línia d’ajuts al llibre en català que es basa en un procediment centralitzat d’adquisicions d’obres bàsiques destinades a cooperar en el desenvolupament de les col·leccions de les biblioteques públiques de Catalunya. L’Àrea de Biblioteques ha articulat els procediments i els circuits d’informació entre els editors i els bibliotecaris a través de dos espais: un espai de trobada on es defineixen les línies estratègiques de cooperació; i un espai virtual, a través del qual es gestionen tots els processos de treball.
El projecte aplega els interessos i els esforços del camp bibliotecari i del sector editorial per tal d’assolir un objectiu que comparteixen: la promoció i la difusió del llibre i de la lectura en català.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

La norma ISO 15489, nucli dels sistemes de gestió integrats d’una organització
Maria Rosa Lloveras i Moreno
Pàg. 131-140
Els darrers anys s’ha apostat per la convergència dels elements comuns dels diferents sistemes (qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral, principalment) que poden existir en una organització, en els que la documentació i la seva gestió juguen un paper clau essent el suport de gestió dels diferents sistemes, on es plasmen les formes d’operar d’una organització i s’hi troba la informació que permet el desenvolupament de tots els processos i la presa de decisions. En aquest context integrador, els sistemes de gestió documental i la norma ISO 15489 tenen un paper rellevant. Tanmateix, caldrà resoldre alguns equívocs que s’han difós i perpetuat per manca de professionals de la gestió documental en aquest àmbit, entre d’altres.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Planes, programas y proyectos en bibliotecas públicas: propuesta de automatización
Moisés Reguera Campillo, Neus Montserrat Vintró
Pàg. 141-157
Se adapta a las bibliotecas públicas la estructura habitual de los planes, programas y proyectos, realizándose una propuesta de automatización, a través de una base de datos relacional en Access, para su creación integrada; se ejemplifica su funcionamiento con un proyecto sobre interculturalidad, anteriormente realizado por los autores, y se desarrolla otro sobre gestión medioambiental, específicamente creado para la ocasión.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Planificación estratégica: propuesta de aplicación en una Unidad de Información de la Administración
Teresa Pérez Gracia
Pàg. 159-173
Se resalta la importancia de la planificación, y se analizan las características diferenciadoras de la UI. Su confección permite sistematizar y plasmar el análisis de la organización y las propuestas de mejora. Se evalua la situación actual. El análisis del entorno externo nos permite establecer las oportunidades y amenazas, mientras que el análisis interno pone en evidencia los puntos fuertes y débiles del servicio documental.
Del cruce de las cuatro variables del DAFO (debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades) se derivan unas líneas estratégicas que se concretan en una serie de metas y objetivos.
Estos objetivos concretan que se quiere conseguir, los beneficios que proporcionarán, el plazo en el que se quieren alcanzar y las acciones necesarias para lograrlos. Se incluye un resumen ejecutivo que establece la misión y visión del servicio, concreta los objetivos operativos y estratégicos, y la temporalización del mismo.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Sistema de catalogació georeferencial
Patricia Russo Gallo, Joan Carles González González, Carme Montaner García
Pàg. 175-191
El suport digital ha entrat amb força en el món de la cartografia El mapa —majoritàriament en suport paper— ja no és exclusivament un objecte sinó també una base de dades georeferenciada, a partir de la qual és el propi usuari que decideix quins elements del mapa vol visualitzar. Descriure totes les tipologies en un sol catàleg és un dels reptes que tenen plantejades les cartoteques al segle XXI.
Les noves eines utilitzades per a la descripció de documents, incorporen noves funcionalitats. En el cas de la cartografia, destaca la possibilitat de georeferenciar, es a dir, incloure les coordenades extremes del mapa com un element més de la descripció bibliogràfica. La utilització d’un mapa digital de base, que forma part del catàleg i que serveix de base de referència d’aquesta informació, permet fer cerques gràfiques i/o cerques combinades que s’han revelat una bona eina per a la consulta de catàlegs de cartografia en línia.
La Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya conscient del canvi substancial que viu la cartografia així com les seves eines de descripció, inicià a finals de l’any 2003 un projecte de catalogació de mapes que integri la informació bibliogràfica, la georeferenciació i la reproducció digital dels documents cartogràfics de diferents tipologies. L’objectiu és oferir un catàleg en línia que permeti diversos sistemes de cerca i també la visualització del document.El nostre objectiu és que aquesta eina arribi a ser una plataforma de relació i intercanvi d’informació entre els centres especialitzats (cartoteques, biblioteques, etc.) i els seus usuaris.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Mètodes pedagògics per a la innovació docent en l’adquisició de competències informacionals dins l’ensenyament superior
Consol García Gómez, Marta Roca Lefler, Sílvia Sunyer Lázaro, Josep Vives i Gràcia
Pàg. 193-209
L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)obre un nou marc docent centrat en l’aprenentatge, el paper actiu dels estudiants i, en la importància de l’adquisició de competències per desenvolupar la capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida. És en aquest model d’aprenentatge que les biblioteques universitàries poden esdevenir un component essencial formant els estudiants en l’adquisició de competències informacionals que necessiten com per a usos docents, i en futur, com professionals.
El repte és doble, col·laborar en la formació dels futurs titulats però fent-ho, a més a més, a través de mètodes d’aprenentatge actiu. En els darrers anys, els bibliotecaris formadors del Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) han estat rebent formació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC sobre nous mètodes pedagògics: mètodes de resolució individuals i verificació en grup, coavaluació, eines tipus «webquest», aprenentatge basat en problemes (PBL), el dossier d’aprenentatge de l’estudiant, etc.
En aquest treball es presentaran alguns d’aquests mètodes que han estat posats a la pràctica en les activitats formatives amb reconeixement de crèdits que ofereixen les biblioteques de la UPC. Els resultats pel que fa a l’aprenentatge i al nivell de satisfacció de l’estudiant han estat excel·lents i posen de manifest que aquests mètodes d’innovació docent són molt vàlids per a garantir l’adquisició de les competències informacionals.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Xarxa de les biblioteques especialitzades de la Generalitat: reglamentació, planificació estratègica i apostes de futur
Carme Alvira, Anna Rom, Antònia Ardanuy, Francesca Baltà, Gemma Serra, M. Lluïsa Berasategui, Mònica Ortega, Maite Cuende, Montserrat Grabulós, Marta Puig, Pilar Roqué, Fidel Bellmunt, Carme Sans, Pilar Triadó
Pàg. 211-224
Aquesta comunicació exposa l’organització de la xarxa de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat en el marc del Sistema bibliotecari de Catalunya. A partir de la publicació de l’Acord de Govern del 20 de juliol de 2004 sobre biblioteques (Acord per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el període 2004-07), i del document de treball Accions per l’estructuració del sistema bibliotecari de Catalunya elaborat pel CBUC l’octubre de 2004, les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat estableixen un Document marc, aprovat per l’Assemblea General de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat el 6 de maig de 2005, en el qual es proposa elaborar un pla estratègic per als propers anys i un Reglament de funcionament intern. L’elaboració, aprovació i aplicació d’aquests dos documents, en l’entorn d’organismes dependents de l’Administració, és un esforç important per formar part del Sistema Bibliotecari de Catalunya i del projecte del Catàleg Unificat de Catalunya, amb els canvis i avantatges que suposarà per als usuaris, tant els actuals com els potencials, d’aquesta Xarxa. Compartir aquesta experiència en el marc de les Jornades, pot obrir línies de treball per a la constitució de noves xarxes de biblioteques especialitzades a Catalunya i dins l’estructura del sistema bibliotecari de Catalunya.