Manifest del COBDC a l'Avantprojecte de llei d'educació de Catalunya
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, davant l'Avantprojecte de la llei d'educació de Catalunya que ha presentat el Departament d'Educació, vol manifestar el seu desacord en relació amb el paper de les biblioteques escolars que s'hi descriu, ja que la llei no les considera element clau en el desenvolupament curricular i la formació en el maneig de la informació.

La llei té en compte un seguit de bases conceptuals ben fonamentades i una sèrie de necessitats evidents, tant en l'educació bàsica com en el batxillerat, pel que fa a alfabetització en informació, i així ho demostren els paràgrafs següents:

  • El sistema educatiu de Catalunya, en el marc dels valors establerts a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, s'inspira en els principis següents […] La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti a l'alumnat una plena incorporació a la societat i al món del treball. (Article 2. Principi 3)
  • El currículum que s'imparteix en el sistema educatiu s'orienta a (Article 36): 2.b. Capacitar els alumnes per comprendre el seu entorn i relacionar-s'hi de forma activa, crítica, cooperativa i responsable 2.f. Afavorir l'aplicació dels coneixements a les diverses situacions i la seva actualització permanent 2.h. Capacitar per al desenvolupament d'estratègies d'autoregulació dels aprenentatges, per a l'aprenentatge autònom i per a l'exercici d'activitats professionals.
  • En l'educació bàsica s'han d'incorporar de forma generalitzada les tecnologies de la informació i de la comunicació en els processos d'aprenentatge. (Article 42.5)
  • El batxillerat té per finalitat facilitar una formació que doti l'alumne/a dels coneixements, les capacitats i les actituds adequades per desenvolupar el sentit crític, la maduresa intel·lectual i humana i la necessària especialització d'acord amb els seus interessos, per tal de preparar-lo per a la incorporació a l'educació superior i a la vida professional, i habilitar-lo per a l'aprenentatge permanent. (Article 46, 1)
  • El Departament estableix orientacions pedagògiques, organitzatives i metodològiques per fomentar [...] la capacitat d'innovar, investigar i aplicar els coneixements de manera global i transversal en la resolució de problemes. (Article 46, 2.b)
Però totes aquestes consideracions no es veuen correspostes, al nostre entendre, en les mesures que la llei preveu per a fer-les efectives.

D'una banda, la llei obvia, en el seu conjunt, la possibilitat que hi hagi un entorn propici per a aquesta alfabetització en informació, entorn que podria molt ben ser la biblioteca escolar, complementada amb els projectes engegats com a puntedu o les iniciatives dels Centres de Recursos Pedagògics.

De l'altra, la llei obvia la necessitat de comptar amb professionals de l'àmbit de la informació i la documentació formats per a aquesta tasca, ja sigui integrats en les escoles o com a professionals de suport en els centres de recursos, ja que, com a experts en gestió de la informació i del coneixement, poden aportar eines de formació i suport en el procés d'aprenentatge del maneig de la informació. Capacitat que, d'acord amb la llei, és tan necessari desenvolupar.
Des de fa molts anys, col·lectius de bibliotecaris i documentalistes i d'educadors, sovint de manera compartida, estan apostant per un model de biblioteca escolar que està donant excel·lents resultats als països que nosaltres considerem referents. Model que es basa en una biblioteca entesa com a centre que dota els estudiants d'habilitats d'aprenentatge al llarg de la vida i desenvolupa la seva capacitat crítica, alhora que proporciona al professorat les eines i els recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca educativa.

La llei, però, sols fa una referència indirecta a les biblioteques i als professionals que les han d'atendre a l'Article 82 de la manera següent:

    Mesures per a la protecció i la valoració de la funció docent
    3. L'Administració educativa ha d'afavorir l'aprofitament de l'experiència professional del professorat jubilat que ho desitgi mitjançant la seva incorporació als centres i als serveis educatius per desenvolupar-hi, entre altres, tasques relacionades amb la direcció de la formació del professorat de nou ingrés, activitats de reforç i plans d'ús de biblioteques i d'animació a la lectura o altres d'anàlogues. Aquesta mesura s'aplica també, en les mateixes condicions, als inspectors d'educació jubilats.
Per tot això, el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, fent-se ressò de la inquietud que l'avantprojecte de llei ha generat, proposa que no s'aprovi la llei sense una revisió del concepte i de les accions per a dur-lo a terme, seguint models més prometedors, per tal que les escoles de Catalunya puguin ser punteres en la formació dels infants i els joves, tant en la seva autonomia d'aprenentatge, com en el seu procés evolutiu professional i en un possible futur d'investigació.


Barcelona, juliol 2008