Grup de treball de Documentació Audiovisual


Les Converses. Propera: 21 de maig
Les "Converses" del Grup de Documentació Audiovisual del COBDC volen ser una plataforma de difusió d'eines, activitats i professionals relacionats amb la documentació audiovisual. Aquestes sessions són un punt de trobada per comunicar, aprendre i generar debat al voltant d'aquesta disciplina, combinant els àmbits acadèmics i professionals.


OBJECTIUS DEL GRUP

La creació d'aquest grup de treball pretén estudiar i fer difusió als professionals en l'àmbit dels audiovisuals, mitjançant:

  • L'intercanvi i debat d'experiències
  • Organització de Jornades i Seminaris
  • Preparació i publicació d'un informe bianual


MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL

Trinidad Álvarez
Neus Carbonell
Pilar Cid
Lluís Codina
Mireia Cucala
Teresa Nieto
Rafael Pedraza


COORDINACIÓ

Fco Javier Martín
(audiovisual@cobdc.org)


PLA D'ACCIONS

  1. Organització i coordinació de les Jornades bianuals de Documentació Audiovisual. (Continuació de les jornades organitzades per al grup de treball de documentació)
  2. Preparació i publicació d'un informe bianual, tipus llibre blanc, sobre el sector (en format digital) en anys no coincidents amb la Jornada.
  3. A cada Jornada, un apartat de la mateixa es dedicarà ha debatre i a aprovar els objectius i la metodologia de l'informe que s'elaborarà i es presentarà l'any següent.
  4. Dur a terme, al menys, un seminari anual de debat i de preparació, segons correspongui, de la Jornada o de l'informe
  5. Dur a terme una reunió anual que pot coincidir amb la reunió del Seminari.