Desenvolupament de la biblioteca escolar

Barcelona, juny de 2003, Grup de Treball per a les Biblioteques escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

El Grup de Treball de Biblioteques Escolars del COBDC ha redactat unes propostes per al desenvolupament de la Biblioteca escolar en el marc de l'ensenyament no universitari a Catalunya. Aquestes propostes s'estan presentant als partits polítics per a què les incorporin en els seus textos programàtics per a les eleccions legislatives de la tardor de 2003 i, des de les diferents responsabilitats que li atorguin els vots dels ciutadans, es comprometin a vetllar per l'execució de les esmentades proostes.

1r. Declaració de principis: assumpció de la totalitat del Manifest IFLA/UNESCO de la biblioteca escolar de 1999, que defineix el model de biblioteca, i especialment, del seu preàmbul.

La biblioteca escolar en el context de l'ensenyament i de l'aprenentatge per a tothom.

 • La biblioteca escolar proporciona informació i idees que són fonamentals per tal de reeixir en la societat contemporània, basada en la informació i el coneixement.
 • La biblioteca escolar dota els estudiants amb les eines que els permetran d'aprendre al llarg de tota la seva vida i desenvolupar la seva imaginació, fent possible així que esdevinguin ciutadans responsables.

2n. Compliment i desenvolupament de la llei 4/1993 i elaboració dels reglaments específics que contemplin aspectes com les seves funcions i règim de funcionament.

Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya (DOGC, 1727 de 29.03.93).

Biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari.

 • Les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedagògiques, faciliten l'accés a la cultura, eduquen l'alumne en la utilització de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formació i el seu lleure.
 • En els centres d'ensenyament no universitari s'ha d'establir una biblioteca escolar, com a part integrant de l'ensenyament i en col·laboració amb el Sistema de Lectura Pública.
 • Les normes específiques sobre l'organització, l'activitat i el finançament de les biblioteques dels centres públics d'ensenyament no universitari han d'ésser fixades per reglament.

3r. Assumpció de les conclusions de les Primeres Jornades de Biblioteques Escolars, celebrades a Barcelona els dies 18, 19 i 20 de març de 1999 i de les propostes d'actuació que s'hi contenen.

 • La biblioteca escolar és una eina imprescindible per a la formació dels nois i noies en la societat de la informació.
 • La biblioteca és un element essencial per dur a terme el projecte educatiu de centre.
 • La biblioteca escolar és especialment necessària per formar usuaris experts i crítics en un moment en què les noves tecnologies incrementen el volum d'informació a disposició dels ciutadans.
 • La consecució dels objectius que planteja l'educació a Catalunya requereix disposar de biblioteques escolars.
 • La reivindicació de la biblioteca només serà efectiva si el conjunt del professorat de tota la comunicat educativa s'hi sent implicat.
 • Les accions per al foment de la lectura no poden plantejar-se al marge de la biblioteca escolar.
 • La biblioteca escolar requereix d'un professional especialitzat que tingui la consideració de membre del claustre a tots els efectes.
 • La biblioteca escolar ha de disposar de recursos i infraestructures que facilitin la consecució dels seus objectius, especialment els que fan referència a la seva funció educativa.
 • És necessària encara una labor de sensibilització en el conjunt de la societat per tal d'evidenciar el benefici que les biblioteques escolars aporten.
 • I finalment els ensenyants i els bibliotecaris subscrivim en la seva totalitat el nou Manifest de la Unesco i instem les autoritats educatives a facilitar els mecanismes per a la seva aplicació a Catalunya.

Per aconseguir que les biblioteques escolars siguin una realitat a Catalunya, INSTEM les autoritats educatives, culturals i acadèmiques, en funció de les seves reponsabilitats a:

 • Desenvolupar els continguts de les lleis que afecten les biblioteques escolars.
 • Donar compliment a les resolucions del Parlament de Catalunya referides a la biblioteca escolar, especialment pel que fa al reconeixement de la figura del bibliotecari escolar.
 • Considerar la biblioteca escolar com un component essencial de tota política d'informació.
 • Establir els mecanismes que permetin la integració de les biblioteques escolars en les xarxes bibliotecàries.
 • Establir programes de formació específica per als bibliotecaris escolars, tant en la formació inicial com en la permanent.
 • Introduir l'ús de la biblioteca com a eina d'aprenentatge en la formació dels ensenyants.
 • Facilitar les eines que permetin les biblioteques escolars treballar de manera coordinada, especialment per mitjà dels recursos informàtics i telemàtics.
 • Desenvolupar una política de biblioteques escolars que tingui en compte les aportacions dels experts i de les entitats que treballen en aquest àmbit..

4t. Actuacions per a l'adequació de les biblioteques escolars.

Els requeriments que s'inclouen s'han calculat per a un màxim de 250 alumnes, a partir dels indicadors d'organismes internacionals:


Fons
 • 2500 v. mínim / 10 volums per alumne (un 60% dels quals de coneixements)
 • Organitzat segons criteris tècnics
 • Actualitzat amb la incorporació d'un volum anual per alumne, com a mínim
 • Compensat entre les matèries
 • Adequat a les diferents necessitats de l'alumnat i el professorat

 • Local
 • Primària: 60 m2 + magatzem + espai multimèdia
 • Secundària: 90 m2 + magatzem + espai multimèdia
 • Destinat exclusivament a biblioteca
 • Accessible i ben situat dins l'edifici

 • Equipament
 • 2 ordinadors com a mínim per a ús del bibliotecari i de l'alumnat
 • Equipaments multimèdia
 • Mobiliari específic i auxiliar
 • Adequat per a diferents usos, diferents suports i diferents usuaris

 • Personal
 • 1 persona amb formació específica i dedicació mínima durant tot l'horari lectiu
 • Membre de l'equip de professorat i integrada en la Comissió de Biblioteca

 •