Segones Jornades de Biblioteques Escolars - Conclusions

Cornellà de Llobregat, 14,15 i 16 de febrer de 2002

Els participants a les Segones Jornades de Biblioteques escolars, després de les sessions de treball, han arribat a les conclusions següents.

Per tal que la biblioteca escolar pugui afrontar els reptes de la societat cal:

  1. Tenir definit un model educatiu que impliqui aprendre a utilitzar la informació i que incideixi en els procediments de recerca, selecció, tractament i anàlisi de la informació, la comunicació dels resultats i l'ús dels diferents suports d'informació. El centre ha de propiciar estructures metodològiques i d'organització que facilitin la incorporació d'aquest treball en el currículum i a l'aula. Per fer-ho possible la biblioteca ha de ser una prioritat per al claustre i ha d'estar integrada en el Projecte Educatiu de Centre i en tots els seus documents interns de funcionament.
  2. Disposar de recursos econòmics, d'espai adequat i de recursos materials, seleccionats i organitzats segons les necessitats dels seus usuaris. La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació dins la biblioteca escolar és imprescindible per entendre-la com a un recurs més d'informació i lleure.
  3. Disposar de les eines necessàries amb el mínim cost possible, econòmic i humà, per a la gestió de la col.lecció, del pressupost i dels serveis. Per tal de compartir recursos, seria necessari crear un catàleg col.lectiu gestionat per un centre catalogador únic i treballar conjuntament amb els grups i entitats que es dediquen a la selecció de materials, a la promoció de la lectura i a la formació en l'ús de la informació. En aquest sentit és d'especial rellevància la col.laboració amb la biblioteca pública.
  4. Convertir la biblioteca escolar en un espai i un temps de trobada, de treball i gaudi, diferent de l'aula, que permeti incentivar el plaer per la lectura i fer possible la transformació de la informació en coneixement. La biblioteca escolar és una part integrant del Projecte de Lectura, que ha de partir del PEC. Per això, el responsable de biblioteca i els tutors han de conèixer els llibres i els altres materials i, també, conèixer els gustos i els nivells de lectura dels nois i noies per orientar-los en la lectura i formar-los en la seva utilització.
  5. Posar la biblioteca al servei de la comunitat educativa i prioritzar la seva obertura en horari lectiu. Cal vetllar, però, per obrir la biblioteca en hores no lectives ja que facilita l'ús compartit de pares i alumnes.
  6. Dotar la biblioteca de la figura del responsable de biblioteca que ha de ser seleccionat, a proposta de l'equip directiu, entre les persones formades per a aquesta finalitat. La formació específica del responsable de biblioteca escolar ha de contemplar aspectes pedagògics –que considerem prioritaris per a l'educació primària- i biblioteconòmics, que complementin la seva formació inicial.
  7. Garantir la viabilitat i la continuïtat de la biblioteca mitjançant la creació d'una comissió de biblioteca. Aquesta comissió hauria d'estar integrada per membres de l'equip directiu, responsables de biblioteca (2 com a mínim amb dedicació suficient), mestres o professors de cada cicle/seminari i de diverses disciplines, representats de l'AMPA i representants dels alumnes. Aquesta comissió té com a funcions principals l'elaboració del projecte de biblioteca i l'establiment del pla de treball anual.
  8. Participar activament en les organitzacions que donen suport a les biblioteques escolars i fer que les biblioteques escolars i públiques estiguin cada cop més presents en la societat.


Cornellà, 16 de febrer de 2002