Codi Deontòlogic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Codi Deontològic
Codi deontològic

Format PDF [90 KB]
El Codi deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya es va començar a treballar durant l'any 2004, quan per encàrrec de la Junta es va crear la Comissió de Redacció del Codi Deontològic, formada per Concepción Rodríguez Parada (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB), Sílvia Sunyer (Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC), Nora Vela (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB), i Josep Vives (Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC).

Els membres del Col·legi van ser convidats a revisar durant el mes d'abril del 2006 el text del Codi i fer les aportacions oportunes. Un cop acabat el termini de revisions, el Codi es va aprovar, en Assemblea extraordinària el dia 26 de maig del 2006. El 2 de juny de 2006 es va publicar el text definitiu en format electrònic a la intranet del COBDC.

PREÀMBUL

La informació ha esdevingut un bé essencial en la nostra societat, i és un factor indispensable per al desenvolupament social, cultural i professional de les persones i les organitzacions. En aquest context, els bibliotecaris-documentalistes desenvolupen un paper fonamental en el procés de facilitar l'accés a la informació i a la cultura.

Per acomplir aquest objectiu, els bibliotecaris-documentalistes recullen, conserven i difonen aquelles informacions que resulten d'interès per a llurs usuaris presents i futurs.

La importància d'aquesta responsabilitat fa imprescindible el disposar d'un conjunt de normes deontològiques pròpies que complementin les bones pràctiques i les tècniques pròpies de la professió.

Per això, com a membres del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) reconeixem la necessitat de difondre a la professió i al públic en general els principis ètics que guien el nostre treball.


TÍTOL PRELIMINAR

Aquest codi té per objectiu guiar la pràctica professional dels bibliotecaris-documentalistes en les tasques que li són pròpies. És, al mateix temps, l'instrument del COBDC per, tal i com marquen els seus estatuts, vetllar per l'exercici ètic de la professió dels seus col·legiats i col·legiades.

Els membres del COBDC tot tenint present els principis establerts a la Declaració Universal dels Drets Humans de l'Organització de Nacions Unides, les declaracions aprovades per la IFLA o altres institucions competents i el marc legal vigent a Catalunya, l'Estat espanyol i la Unió Europea, es guiaran per aquest codi deontològic.

El COBDC donarà empara als seus membres en el cas que l'acompliment del present codi els comportés qualsevol mena de perjudici professional o personal.


PRINCIPIS GENERALS

Art.1 La pràctica professional dels bibliotecaris-documentalistes es basa en el respecte de la llibertat intel·lectual i en la defensa del dret d'expressió de qualsevol opinió en el marc de convivència democràtica i de respecte als drets humans.

Art.2 Els bibliotecaris-documentalistes no faran cap mena de discriminació per raó d'origen, edat, idees, sexe, conviccions religioses, polítiques o qualsevulla altra diferència.

Art.3 Els bibliotecaris-documentalistes vetllen per a l'equilibri entre els drets dels autors a la seva obra i el dret a l'accés a la cultura i la informació dels ciutadans.

Art.4 Els bibliotecaris-documentalistes rebutjaran qualsevol intent de censura, ideològica o comercial, en la selecció del fons, i podran posar en coneixement del COBDC tot intent de vulneració d'aquest principi.

Art.5 A l'hora de prendre decisions, els bibliotecaris-documentalistes, no han de deixar-se influir per pressions internes o externes i han d'actuar amb la màxima professionalitat i objectivitat.

Art.6 Els bibliotecaris-documentalistes que desenvolupin les seves tasques en centres finançats amb fons públics vetllaran per a que la utilització dels recursos de la seva organització es faci sense restriccions per raons ideològiques.


DELS SERVEIS ALS USUARIS

Art.7 Els serveis que presten els bibliotecaris-documentalistes han de ser de qualitat i dirigits a resoldre les necessitats informatives dels seus usuaris.

Art.8 Els bibliotecaris-documentalistes han d'informar sobre els drets i deures que comporten la utilització dels serveis a les persones usuàries.

Art.9 Els bibliotecaris-documentalistes han de gestionar de manera eficient els recursos de la organització.

Art.10 Les dades personals o d'ús dels serveis prestats són sotmeses al secret professional. En aquest sentit, es prendran les mesures necessàries per garantir la protecció i confidencialitat d'aquestes informacions. Les dades personals només podran ser difoses en el cas que la persona afectada ho autoritzi expressament o en els supòsits marcats per la llei.

Art.11 Els bibliotecaris-documentalistes vetllaran per l'adopció de mesures tendents a facilitar l'ús dels serveis bibliotecaris a les persones amb discapacitats.


DEL FONS DOCUMENTAL

Art.12 Els fons documentals gestionats pels bibliotecaris-documentalistes han de reflectir la diversitat cultural i ideològica.

Art.13 Els bibliotecaris-documentalistes només integren a les seves col·leccions recursos d'informació adquirits lícitament.

Art.14 Els bibliotecaris-documentalistes fomenten l'accés lliure i gratuït a la informació dels serveis finançats amb fons públics.


DE LES RELACIONS ENTRE COL·LEGUES

Art.15 Els bibliotecaris-documentalistes fomentaran el compliment d'aquest codi per part de tot el personal implicat en la prestació de serveis propis del col·lectiu.

Art.16 Els bibliotecaris-documentalistes tracten amb respecte i amabilitat la resta de membres de la seva organització i els procura condicions de treball que respectin els seus drets.

Art.17 Els bibliotecaris-documentalistes col·laboren amb col·legues i amb professionals d'altres àrees i es donen suport recíproc mitjançant l'intercanvi de les seves opinions, coneixements i experiències.

Art.18 Els bibliotecaris-documentalistes han d'evitar el descrèdit d'altres companys de professió, malgrat que tots són lliures de discrepar respecte de teories i punts de vista professionals.

Art.19 Els bibliotecaris-documentalistes han d'estar en possessió de la titulació universitària específica en biblioteconomia i/o documentació, o haver estat incorporats al COBDC d'acord amb el que s'estableix a l'article 10 dels seus Estatuts.

Art.20 Els bibliotecaris-documentalistes comuniquen activament els resultats de les seves investigacions i experiències contribuint així al progrés de la professió. Respectaran els principis ètics de la comunicació científica i en cap cas s'atribuiran el mèrit d'un treball que no és seu.

Art.21 Quan els bibliotecaris-documentalistes s'emprin de la publicitat per difondre els seus serveis professionals, s'evitarà qualsevol pràctica de publicitat enganyosa o competència deslleial.


DE LA GESTIÓ DELS CENTRES

Art.22 La planificació dels serveis es farà d'acord amb la legislació vigent i les normes i recomanacions reconegudes internacionalment.

Art.23 Els bibliotecaris-documentalistes s'impliquen activament en la missió de la seva organització i contribueixen a l'assoliment dels seus objectius.

Art.24 Els bibliotecaris-documentalistes fomenten la cooperació bibliotecària local, nacional i internacional i impliquen la seva organització, si s'escau, en projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament.

Art.25 Els bibliotecaris-documentalistes no retenen expressament informació necessària a una persona usuària dels seus serveis ni difonen informació sabent-ne la seva falsedat.

Art.26 Els bibliotecaris-documentalistes responsables de l'adquisició de qualsevol tipus de producte o servei no acceptaran gratificacions que condicionin una decisió objectiva. Cal que els contractes o acords als quals s'arribin siguin justos per a totes les parts implicades.


DE LA VIDA COL·LEGIAL

Art.27 Els bibliotecaris-documentalistes col·laboren en el manteniment econòmic del COBDC i participen activament en la vida associativa professional.

Art.28 Els bibliotecaris-documentalistes han de posar al dia els seus coneixements i les seves habilitats professionals.


DISPOSICIONS FINALS

Art.29 La Comissió Deontològica, creada pel COBDC, vetllarà pel respecte i compliment d'aquest codi i assessorà la Junta de Govern del COBDC.

Art.30 Per tal de garantir la vigència i actualitat d'aquest text el present codi deontològic s'actualitzarà periòdicament.

Art.31 Amb la finalitat de facilitar la comunicació i seguiment d'aquest codi, el COBDC en farà la màxima difusió entre els seus membres, els responsables de les organitzacions i els usuaris del serveis. Així mateix procurarà que l'estudi de la Deontologia s'inclogui en els plans d'estudi de la titulació universitària específica.